Hjem
Studentsider
Masteremne

Masteroppgåve i helseleiing, kvalitetsforbetring og helseøkonomi (EVU)

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår og haust

Mål og innhald

HELVID650 ¿ Masteroppgave i helseleiing, kvalitetsforbedring og helseøkonomi representerer eit sjølvstendig arbeid der studenten skal bruke kunnskap og ferdigheitar til å analysere og reflektere over ei avgrensa problemstilling innan helseleiing, kvalitetsforbedring eller helseøkonomi. Føremålet med masteroppgåva er å fordjupe seg i eit tema og å utføre eit sjølvstendig forskingsarbeid. Oppgåva skal gje trening i å formulere ei problemstilling, gjennomføre datainnsamling og/eller diskusjon av litteratur/teori, og dessutan analyse og tolking av eigne data.

Temaet og problemstillinga skal vere relevant i tilhøve til studieprogrammet si målsetning og innhald. Tema vil normalt liggje innan felta helsepolitikk, leiing, organisering, planlegging og dimensjonering av helsetenester, kvalitetsforbedring, pasienttryggleik eller helseøkonomi. Oppgåva kan vere enten empirisk eller teoretisk orientert. Metodologisk kan empiriske oppgåver nytte enten kvalitative eller kvantitative metodar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Studenten:

 • har opparbeide seg ei spesialisert innsikt i ein avgrensa del av det tematiske feltet helseleiing, kvalitetsforbedring eller helseøkonomi
 • kan gjere reie for litteratur, omgrep eller teori som er relevante for tematikken til oppgåva, og dessutan vurdere relevansen av metode for datainnsamling
 • kan forhalde seg til regler for referansebruk og kjeldetilvising
 • kan drøfte korleis ein kan gå fram for å diskutere spørsmål innan helseleiing, helseøkonomi og kvalitetsforbedring på ein vitskapleg måte, særleg knytte opp mot ens eigne val av tema for masteroppgåve

Ferdigheiter:

Studenten:

 • kan formulere ein presis og forskbar problemstilling
 • kan utarbeide eigne planar for forsking på et vitskapleg nivå
 • kan gjennomføre eit sjølvstendig forskingsprosjekt under rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer
 • kan bruke relevante metodar på en sjølvstendig måte
 • kan samle, systematisere, analysere, tolke og presentere kunnskap på ein nøyaktig og oversiktlig måte
 • kan skilje mellom erfaringsbaserte og vitskapleg baserte former for kunnskap

Generell kompetanse:

Studenten:

 • kan reflektere over styrkar og veikskapar knytte til datainnsamling og forskingsmetodar som er brukt
 • kan reflektere over forskingsetiske spørsmål
 • kan reflektere over vitenskapelighet i tilhøve til helsevesenet og eigne røynsler

Krav til forkunnskapar

Studentane skal ha gjennomført dei tre emna helseleiing, kvalitetsforbedring og helseøkonomi.

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Masteroppgåva i helseleiing, kvalitetsforbetring og helseøkonomi byggjer på dei tre delemnene HEKVAL620 (Kvalitetsforbedring), HELED620 (Helseleiing) og HELØK610 (Helseøkonomi). Studentane skal så skriva ei masteroppgåve innan eit av desse tre områda. Undervisinga på emnet HELVID650 gis normalt i form av to fem-dagerssamlinger i siste halvdel av vårsemesteret, i tillegg til individuell rettleiing i samband med masteroppgåva og tilbod om minst to oppgavebaserte seminar i løpet av arbeidet til studenten med masteroppgåva. Normert tid for gjennomføring av HELVID650 (masteroppgåva) er to år.

Dei to ukesamlingene består av heildagsundervising innanfor følgjande emne:

 • Vitskapsteoretiske problemstillingar i praksis
 • Grunnleggjande krav til vitskapelighet
 • Innføring i kvalitative metodar, inkludert forskingsdesign
 • Innføring i kvantitative metodar, inkludert forskingsdesign
 • Praktisk innføring og øvingar i bruk av statistisk programvare (Stata)
 • Krav, spesifikasjonar, tips og råd til arbeidet med masteroppgåva

I løpet av samlingane verta òg tilbode meir praktisk innføring i etiske problemstillingar (Personvernsombodet og Regional Etisk Komite), litteratursøk, tilhøvet til rettleier, og lignande

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Minimum 80% deltakelse på ukesamlingene, utarbeiding av masteroppgåve

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Masteroppgåve med påfølgjande munnleg eksamen. Studenten skal presentere masteroppgåva for sensurkomitéen før utspørringa som vert gjort av komitéen. Presentasjonen til studenten kan korrigere den endelege karakteren.

Karakterskala

A (beste karakter) til F (ikkje bestått).

Emneevaluering

Emnet vert evaluert gjennom fortløpande tilbakemeldingar.

Kontakt

UiB Videre

Universitetet i Bergen

Postboks 7800, 5020 Bergen

Tlf.: 55 58 20 40

e-post: videre@uib.no

Administrativt ansvarlig:

Iselin Henriksen Kvamme Tlf: 55 58 93 31

https://www.uib.no/personer/Iselin.Kvamme

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Masteroppgåve

  Trekkfrist
  01.02.2021
  • Eksamensdel: Justerande munnleg

  • Eksamensdel: Masteroppgåve