Hjem
Studentsider
Masteremne

Helsefagleg relevant vitskapsteori og forskingsetikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

1. Gi fagrelevant opplæring i vitskapsteori og forskingsetikk.

2. Gi fagrelevant opplæring i vitskapeleg tenkjemåte, grunnlagsproblem og forskingsmessig tilnærming med relevans for dei ulike studieretningane

Læringsutbyte

Kunnskap:

Studenten skal kunne gjere greie for

 • Innhaldet i sentrale vitskapsteoretiske tradisjonar.
 • Grunnleggjande vitskapsteoretiske forskingsverktøy (omgrepsavklaring, klassifisering, logiske prinsipp).
 • Innhaldet i relevante forskingsetiske prinsipp og retningslinjer.

Ferdigheiter:

Studenten skal være i stand til å

 • Kritisk analysere og diskutere kunnskapsteoretiske problemstillingar knytt til eige fagområde.
 • Reflektere over kunnskapsproduksjon i eige praksisfelt.
 • Kritisk vurdere vitskapsteoretisk perspektiv i fagartiklar.
 • Vurdere forskingsetiske og samfunnsmessige utfordringar knytt til eige fagfelt og bidra til nytenking.
 • Utøve forskingsetisk skjønn i møte med konkret forskingsarbeid.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

HELVIT300 har fullt overlapp med HELSAM302 (5sp).

Krav til studierett

Integrert master i farmasi, Master- i biomedisin, human ernæring

Arbeids- og undervisningsformer

Det vert brukt studentaktive arbeids- og undervisningsformer:

 • Førelesingar med studentaktiviserande element
 • Gruppearbeid
 • Sjølvstudium

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Emnet vil bestå av ein bolk på to veker med undervisning og gruppearbeid,

og 10 dagar med skriving av essay for studentar som er vurderingsmeldt til HELVIT300.

Undervisning:

 • Forelesingar i plenum
 • Gruppearbeid
 • Sjølvstudium

Studentene skal skrive et essay på inntil 7 sider (med font 12). Opptil 3 stykker kan skrive essay sammen (den enkeltes bidrag må da redegjøres for i refleksjonsnotatet).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Min. 80% frammøte på forelesingar og seminar, samt aktiv deltaking i gruppearbeid.

Vurderingsformer

Essay og refleksjonsnotat (i høve essay-skriving)

5 til 7 sider inklusiv referansar (font 12, linjeavstand 1,5).

Karakterskala

Bestått / ikkje bestått

Vurderingssemester

Høst

Litteraturliste

Litteraturliste vert lagt ut på Mitt UiB

Emneevaluering

Skriftleg evaluering.

Programansvarleg

Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Medisinsk fakultet

Emneansvarleg

Professor Kristine Bærøe

Administrativt ansvarleg

Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Kontakt

Department of Global Public Health and Primary Care

e-mail: studie@igs.uib.no 

Course coordinator:

Kristine Bærøe

http://www.uib.no/en/persons/Kristine.Bærøe

Eksamensinformasjon