Hjem
Studentsider
Masteremne

Kvalitative metodar og forskingsplanlegging

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeHEM303
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 sp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Dette er eit  fordjupningskurs i kvalitative metoder. Kurset innheld ei innføring i vitenskapsteori og forskningsmetoder. Videre gjev kurset brei oversikt over (i) ulike tilnærmingar til kvalitativ forsking, (ii) kvalitative datainnsamlingsmetoder, (iii) analyse av kvalitative data, (iv) etikk gjennom heile forskingsprosessen, og (v) det å skrive prosjektplan. Hovedformålet med emnet er å førebu studenten til eige masterprosjekt.

Læringsutbyte

Etter gjennomføringa av dette kurset skal studenten ha følgjande læringsutbyte definert i form av kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten har inngåande kunnskap om:

 • Ulike forskingsparadigmer og forklaringsmodeller, og implikasjonar for val av metodologisk strategi
 • Nøkkelbegrep og teoriar innan kvantitativ og kvalitativ metodologi, mixed methods
 • Etiske prinsipp i forsking og bruken av desse i kvantitativ og kvalitativ forsking.
 • Ulike tilnærmingar til kvalitativ forsking
 • Eigenskapar og føremålstenleg bruk av ei rekkje kvalitative metodar / teknikkar
 • Ulike tilnærmingar til analyse av kvalitative data
 • Truverde og refleksivitet i kvalitativ forsking
 • Etikk gjennom heile forskingsprosessen
 • Krav til prosjektplan for masteroppgåva

Ferdigheiter:

Studenten har evne til å:

 • Utarbeida ein intervjuguide og gjennomføra eit djupneintervju og bruke minst to andre kvalitative datainnsamlingsmetodar / teknikkar
 • Kode og analysera kvalitative data
 • Evaluera etiske prosedyrar relatert til forskingsdesign og datainnsamling
 • Utforma eit forskingsprosjekt og skriva ein prosjektplan

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • Kritisk, analytisk og sytematisk evaluera forskningslitteratur (både kvalitativ og kvantitativ)
 • Kommunisera og diskutera ulike kvalitative forskingsdesign og gjera greie for respektive føremoner og bruksområde for desse
 • Gjera kvalifiserte val mellom ulike kvalitative forskingsmetodar
 • Samarbeida profesjonelt i grupper

Krav til forkunnskapar

For å ta emnet må forutgående emner i studieprogrammet være bestått

Studiepoengsreduksjon

.

Krav til studierett

Ope for alle studentar som er registrert i masterprogrammet i Global Development Theory and Practice, barnevern og helsefremmende arbeid og helsepsykologi. Ope for masterstudentar registrert i andre relevante programmer ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Læringsmetodane vil bestå av førelesningar, gruppearbeid og feltarbeid.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • 80% frammøteplikt på seminarer
 • Deltaking i praktiske øvingar relatert til ulike kvalitative metodar det er gitt innføring i 
 • Utarbeide utkast til deler av prosjektplan for masteroppgåva
 • Presentasjon av eige forskingsprosjekt for stab og medstudentar

Vurderingsformer

Heimeeksamen. 5 dager

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår 

Litteraturliste

Blir gjort tilgjengelig 1 desember

Emneevaluering

Kurset vil bli evaluert i samsvar med Det psykologiske fakultet sine rutiner for deltakande evaluering og UIB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Emneansvarleg

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL)

Administrativt ansvarleg

Institutt for helse, miljø og likeverd (HEMIL), Det psykologiske fakultet