Hjem
Studentsider
Masteremne

Historiedidaktikk for grunnskolen

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust - 7. semester for studentar med historie som fag 2

Vår - 6. semester for studentar med historie som fag 1

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet byggjer vidare på HIDID111, og rettar seg særleg mot undervisning i grunnskulen. Emnet tar opp historieundervisningas innhald og målsetjingar i lys av ein breiare samfunnsmessig og historiekulturell kontekst. Historieundervisningas samfunnsmessige funksjon og danningspotensial vil difor stå sentralt. I forlenginga av dette vil emnet ta for seg ulike vurderingsformer i historie, samt relevante undervisningsmetodar knytt til bruk av digitale verktøy.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Kandidaten kan gjere greie for historiefagets samfunnsmessige funksjon og danningspotensial, og drøfte relevante problemstillingar dette reiser når det gjeld historieundervisningas innhald og målsetjingar. Kandidaten kjenner dessutan til læreplanen i faget, ulike vurderingsformer i historie, og ulike metodar for å bruke digitale verktøy i historieundervisninga.

Ferdigheiter:

Kandidaten kan drøfte relevante problemstillingar knytt til historieundervisningas samfunnsmessige funksjon og danningspotensial, og bruke dette i planlegging av eiga undervisning. Kandidaten kan også bruke ulike vurderingsformer, samt ulike metodar for bruk av digitale verktøy i historieundervisninga.

Generell kompetanse:

Kandidaten kan konkretisere målsetjingane for historieundervisninga i vidaregåande skule på ein sjølvstendig og fagleg kvalifisert måte, og har innsikt i historieundervisningas funksjon i ein brei samfunnsmessig og historiekulturell kontekst.

Krav til forkunnskapar

For å ta HIDID112 må studentane ha fullført HIDID111 (5 stp), samt historieemna HIS101 (15 stp), HIS102 (15 stp), HIS120 (5 stp) og eitt fordjupingsemne i historie (15 stp), og dessutan PEDA111.

Tilrådde forkunnskapar

Emnet byggjer på PEDA111 og HIDID111.

Studiepoengsreduksjon

¿Ingen

Krav til studierett

Opptak til integrert lektorutdanning med master i historie, religionsvitskap, framandspråk eller nordisk.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt som to heildagsførelesingar/-seminar, før og etter praksis.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane kan bli pålagd inntil fire obligatoriske oppgåver/aktivitetar. Omfang og fristar for obligatoriske arbeidskrav blir annonsert på Mitt UiB.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen på 30 min.

Våren 2020 blir munnleg eksamen avvikla digitalt. Praktisk informasjon om plattform blir lagt ut i Mitt UiB.Våren 2020 blir munnleg eksamen avvikla digitalt. Praktisk informasjon om plattform blir lagt ut i Mitt UiB.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F der F er stryk.

Våren 2020 blir karakterskalaen greidd/ikkje greidd nytta.

Vurderingssemester

Vår og haust

Litteraturliste

Instituttet utarbeider pensumlister, pensum er om lag 400 sider

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluere emnet.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Emneansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

studierettleiar@ahkr.uib.no

Eksamensinformasjon