Hjem
Studentsider
Masteremne

Historiedidaktikk for master i historie (lektorutdanning)

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

-

Undervisningssemester

Vår 

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet skal gi studentane ei vidareføring i fagfeltet fagdidaktikk innanfor tre hovudområde:

- Demokrati og demokratilæring

- Historie sin samfunnsmessige funksjon

- Undervisning i kontroversielle tema

Læringsutbyte

Studentane skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten har kunnskap om

 • Korleis historie kan verka både frigjerande/inkluderande og undertrykkande/ekskluderande
 • Kva som kan opplevast som kontroversielle historiske tema i ulike settingar i tid og rom.
 • Korleis historie kan brukast til ulike føremål i samtida

Ferdigheiter

Studenten

 • kan analysere og kritisk drøfte og vurdere læreplanar, lærebøker og andre læremiddel for historiefaget i norsk skule
 • kan planleggje, gjennomføre og evaluere eiga undervising og vurdere elevane sitt læringsutbytte
 • kan undersøke læring i eige klasserom ved hjelp av fagkunnskap og fagdidaktisk teori og reflektere over dette skriftleg og munnleg

Generell kompetanse

Studenten

 • kan nytte fagleg og fagdidaktisk kunnskap for å utvikle eigen og andre sin undervisningspraksis
 • kan på fagdidaktisk grunnlag leggje til rette for at historiefaget blir ein arena for elevane si demokratiske danning
 • kan reflektere over eiga rolle som forvaltar av samfunnet sin historiekultur.

Krav til forkunnskapar

100-nivå og 200-nivå i historie; 100-nivå i fag II og gjennomført praksis i skolen i 7. semester.

Tilrådde forkunnskapar

Normal studieprogresjon på lektorprogrammet

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Opptak til lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap (med historie som fag 1) ved Det humanistiske fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og seminar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk frammøte på minst 80% av forelesings- og seminarundervisninga
 • Eit refleksjonsnotat knytt til erfaringar frå praksis Godkjende obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og dei to påfølgjande semestra.

Vurderingsformer

Rettleia semesteroppgåve på om lag 2500 ord. Oppgåva må ikkje overskride 3000 ord. 

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Instituttet utarbeider litteraturliste på om lag 800 sider. 

Emneevaluering

Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap, Det humanistiske fakultet

Emneansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Rettleidd semesteroppgåve

  Innleveringsfrist
  13.06.2022, 13:00
  Trekkfrist
  06.05.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen