Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Kulturhistorisk fordjuping

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeHIK117
 • Talet på semester1
 • SpråkNormalt blir emnet undervist på norsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår (emnet vil bli tilbydd når det er ressursar til det)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål

Emnet tek sikte på å gi studentane fordjuping i aktuelle tema av relevans både for historie og kulturvitskap

Innhald

Instituttet tilbyr normalt undervisning i eitt tema. Fordjupingstema kan skifta, avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege, og aktuell forsking. Instituttet gir informasjon om kva tema som blir tilbydd, i god tid før undervisningssemesteret.

Emnet kan inngå i ei spesialisering i historie, og er obligatorisk i spesialiseringa i kulturvitskap.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten

 • har gode kunnskapar om og kjennskap til sentrale teoriar og debattar innan det valde temaet.
 • kjenner til sentrale metodar og metodespørsmål knytt til relevant forsking.

Ferdigheiter
Studenten

 • kan drøfte aktuelle problemstillinger innafor temaet, samt kritisk vurdere framstillinger i forskingslitteraturen og i studentarbeid.
 • demonstrerer ferdigheiter i å analysere relevante kjelder og litteratur, og kan trekke eigne konklusjonar på grunnlag av dette formidla i skriftleg arbeid.

Generell kompetanse
Studenten

kan argumentere og dokumentere akademisk.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk er viktig.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga består av normalt tolv førelesingar samt skriftleg rettleiing på oppgåver, jf. avsnitt obligatoriske krav.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk undervisingsaktivitet:

 • 1 skriftleg øvingsoppgåve

Studenten skal undervegs i undervisningssemesteret levere 1 skriftleg øvingsoppgåve, normalt på 1500-2000 ord, som dei får tilbakemelding på.

Oppgåva blir vurdert til godkjend/ikkje godkjend av faglærar som også gir individuell tilbakemelding på kvar enkelt oppgåve. Studentar som ikkje leverer oppgåvs fastsett frist, mistar retten til å gå opp til eksamen.

Oppgåva skal ha tilvisingar i teksten til kjelder og litteratur og liste til slutt over den litteraturen som er nytta.

Godkjende krav er gyldige i undervisnings- og det påfølgjande semesteret

Vurderingsformer

Ein 5-dagars heimeeksamen over oppgitt tema. Oppgåva skal vere på om lag 2000 ord.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår / haust

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Instituttet utarbeider litteraturliste for emnet på om lag 1200 sider.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamnleg.

Kontakt