Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fordjuping i Midtaustens historie

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår, Haust
 • EmnekodeHIM201
 • Talet på semester1
 • SpråkNormalt undervises emnet på norsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Haust og vår (såframt ressursane tillet det)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gi studentane fordjuping i eit historisk tema i frå Midtaustens historie. Temaet, som vil variere frå semester til semester, skal vere ei tematisk og kronologisk avgrensa studieeining som inkluderer historisk teori og metode. Det blir kunngjort kva for tema det blir gjeve undervisning i.www.uib.no/fag/historie/73558/temaomtalar-historie

Trykk her for informasjon om temaet som er gjeldande dette semesteret

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har djupare historisk innsikt gjennom eit meir inngåande studium av eit avgrensa tema
 • kjenner til sentrale metodar og metodespørsmål knytt til historisk forsking

Ferdigheiter

Studenten

 • viser evne til sjølvstendig drøfting av historiske problemstillingar og framstillingar innan det aktuelle temaet, og å trekke eigne konklusjonar på grunnlag av dette

Generell kompetanse

Studenten

 • viser evne til kritisk tenking og problematisering av tematikk, teori og metode
 • har erfaring med å analysere komplekse fenomen og å formidle historisk innsikt.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk er ein føresetnad.

Tilrådd startgrunnlag er HIM101.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga skjer i form av førelesingar (normalt om lag 12 førelesningar). Undervisnings- og tematilbodet vil vere avhengig av lærarressursane som til kvar tid er tilgjengelege

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

6-timars skriftleg skuleeksamen på inntil 3000 ord.

Tema for emnet varierer. Dersom ein ikkje avlegg eller ikkje greier eksamen i undervisningssemesteret, kan ein i det første påfølgjande semester gå opp til eksamen i det temaet det blei undervist i førre semester. Skal ein ta eksamen opp att etter dette, må ein følgje undervisninga på nytt og ta eksamen i det temaet ein sist har hatt undervisning i.

Skal du ta eksamen i førre semesters tema, gjeld særskilde rutinar for registrering. Ta kontakt med instituttet så snart du har vurderingsmeldt deg.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Emnet vert normalt tilbydd kvart semester, med ulikt tema. For informasjon om fleire vurderingsforsøk, sjå avsnittet om vurderingsformer.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Instituttet utarbeider litteraturliste for emnet på om lag 1400 sider

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamleg.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen

  Oppgave utleveres
  22.02.2022, 09:00
  Innleveringsfrist
  24.02.2022, 13:00
  Trekkfrist
  08.02.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen