Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Oversyn over nyare historie frå 1750

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeHIS102
 • Talet på semester1
 • SpråkNormalt undervises emnet på norsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Institutt for arkeologi, historie og kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi oversyn over dei viktigaste utviklingstrekka i norsk og internasjonal historie frå omlag 1750 og fram til i dag.

Emnet er kronologisk oppbygd. Politiske, økonomiske og sosiale endringar utgjer dei tre tematiske tyngdepunkta i emnet.

Emnet vektlegg norsk og europeisk historie, men der prosessar og hendingar òg vert sett inn i globale referanserammer.

Emnet gir ei grunnleggjande innføring i arbeidsmetodar i historiefaget.

Emnet er obligatorisk i ei spesialisering i historie, og i eit årsstudium i historie.

Her kan du lese utfyllende temaomtale: https://www.uib.no/fag/historie/76338/temaomtale-his102

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggjande kunnskapar om sentrale hendingar, institusjonar og prosessar innan økonomisk, sosial og politisk historie etter 1750.
 • har grunnleggjande kunnskap om arbeidsmetodar i historiefaget.

Ferdigheiter

Studenten

 • viser evne til kritisk lesing av historisk faglitteratur, til å drøfte historiske problemstillingar og til å trekke konklusjonar.

Generell kompetanse

Studenten

 • viser evne til å setja seg inn i ein omfattande faglitteratur, til å formidla kunnskap og til å argumentera for eigne konklusjonar i skriftleg arbeid.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk er viktig.

Studiepoengsreduksjon

HIS102-1

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesingar. Normalt omlag 25-30 førelesingar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er ingen obligatoriske arbeidskrav, men alle studentar vert tilrådd å følgje undervisninga samt skrivetrening ved å bruke arbeidsspørsmål som vert lagt ut til kvar førelesing.

Vurderingsformer

 • 7 dagars heimeeksamen over oppgitt tema, på om lag 3000 ord.
 • 2 timars skriftleg skuleeksamen, på inntil 1500 ord.

Det blir gitt ein samla karakter, der heimeeksamen tel 70 prosent og skuleeksamen 30 prosent.

Heimeeksamen må vere bestått i eit undervisningssemester, men studentar kan ta skuleeksamen også i det påfølgjande undervisningsfrie semesteret.

Begge eksamensdelar må vere bestått for å få eit samla resultat i emnet.

Reglar for gjentak: Dersom ein stryk på skoleeksamen, kan ein ta den opp att i påfølgjande, undervisningsfrie semester. Dersom ein stryk på andre forsøk på skoleeksamen, må ein ta både heimeeksamen og skoleeksamen opp att i neste undervisningssemester. Dersom ein stryk på heimeeksamen, må ein ta både heimeeksamen og skoleeksamen opp att i neste undervisningssemester. Det er ikkje høve til å ta opp att heimeeksamen i undervisningsfritt semester. Dersom ein vil forbetre karakteren på emnet, må ein ta begge eksamensdelane opp att, i eit undervisningssemester.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår og haust (kun skriftleg skuleeksamen i haustsemesteret, jf. avsnitt om vurderingsformer).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Instituttet utarbeider litteraturliste for emnet på om lag 1500 sider.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamleg.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen og skriftleg skoleeksamen

  Trekkfrist
  22.09.2022
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   06.10.2022, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen