Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Haust.

Undervisninga går normalt føre seg i siste halvdel av semesteret (undervisningsblokk haust 2).

Emnet vert tilbydd våren 2023.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi oversyn over norsk og europeisk historie i eit kjønnsperspektiv

og gi ein innsikt i kjønnshistorias teori og forskingshistorie.

Innafor kvar av dei store historiske periodane vert det spurt etter kva kontinuitet og endring i kjønnsarbeidsdeling og i tilhøve som gjeld makt og avhengigskap mellom kvinner og menn har hatt å seia både for dagleglivet og for dei store økonomiske, sosiale og politiske prosessane i samfunnet. Tilsvarande vert det spurt etter korleis utvikling og endring i samfunna har verka inn på levekår og handlingsrom for dei to kjønna gjennom tidene.

Emnet inngår i Bachelorprogrammet for kvinne- og kjønnsstudier. Emnet kan også studerast uavhengig av dette studieprogrammet. Emnet kan inngå i ein spesialisering i historie.

Trykk her for meir informasjon om det tematiske innhaldet i emnet

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har oversyn over kvinne- og kjønnshistorie gjennom å studera skiftande tilhøve mellom kjønn og samfunn gjennom tidene.
 • kjenner til sentrale forklaringar på den historiske utviklinga og dei vanlegaste teoriane omkring tilhøva mellom kjønna.

Ferdigheiter

Studenten

 • viser evne til kritisk drøfting av historiske problemstillingar i eit kjønnsperspektiv og kunne trekke eigne konklusjonar ut av eit historisk materiale.

Generell kompetanse

Studenten

viser evne til å setja seg inn i ein omfattande faglitteratur, til å formidla kunnskapar og synspunkt derifrå, og til å argumentera for eigne konklusjonar i skriftleg arbeid.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk er viktig.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert normalt gjeven i form av førelesingar, men andre undervisningsformer kan verte aktuelle (om lag 25 undervisningstimar totalt).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk skriftleg arbeid på om lag 1500 ord

For å kunne gå opp til eksamen, må studenten ha godkjent obligatorisk skriftleg arbeid på om lag 1500 ord. Fristar og retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet blir gjort kjent ved studiestart.

Obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i eit semester etter det semesteret den vart godkjend.

Vurderingsformer

 • 6-timars skriftleg skuleeksamen på inntil 3000 ord.

Obligatoriske undervisningsaktivitetar må vera gyldige for å kunne møte til eksamen.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust.

Eksamen vert halden ved utgangen av undervisningsblokk haust 2 (slutten av haustsemesteret).

Det vert også arrangert eksamen i semester utan undervisningstilbod (vår). Denne eksamenen er berre open for studentar som har gyldige obligatoriske undervisningsaktivitetar i emnet.

Det vert ordinær eksamen i emnet våren 2023.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Instituttet utarbeider litteraturliste for emnet på om lag 1200 sider.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamleg.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar@ahkr.uib.no

Tlf 555 82300

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  10.05.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  26.04.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen