Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fordjuping i eldre historie

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Haust (emnet blir tilbydd kvar haust, såframt ressursane tillet det)

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gi studentane fordjuping i aktuelle historiske tema i tida frå antikken og fram til ca. 1750. Instituttet tilbyr normalt undervisning i eitt eller fleire tema, avhengig av ressursar, og studentane vel eitt tema (per emne). Temaene kan skifta, avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege, og aktuell forsking.

Emnet kan inngå i ei spesialisering i historie.

Følgjande tema tilbys hausten 2022:

Tema 1Death and the Afterlife in Medieval Scandinavia, c. 1000 ¿ 1500 AD

Tema 2: The Coasts of Bohemia: A History of the Czech Lands, 1350-1918

Her kan du lese temaskildringene: https://www.uib.no/fag/historie/76927/temaomtale-his113

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har gode kunnskapar om og kjenne til sentrale teoriar og debattar innan det valde temaet.
 • kjenner til sentrale metodar og metodespørsmål knytt til historisk forsking.
 • Ferdigheiter

Studenten

 • viser evne til å drøfte historiske problemstillingar innan temaet, samt kritisk vurdere historiske framstillingar i forskingslitteraturen og i studentarbeid.
 • demonstrerer ferdigheiter i å analysere historiske data formidla gjennom kjelder og litteratur, og evne å trekke eigne konklusjonar på grunnlag av dette formidla i fleire skriftlege arbeid.

Generell kompetanse

Studenten

 • viser evne til å argumentere og dokumentere akademisk gjennom dei skriftlege arbeida.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk er viktig.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.Emnet har begrensa kapasitet, plass på emnet vert tildelt etter "første mann til mølla- prinsippet".

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga består av normalt tolv førelesingar samt skriftleg rettleiing på oppgåver, jf. avsnittt vurderingsformer.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • 2 skriftlege øvingsoppgåver

Studenten skal undervegs i undervisningssemesteret levere to skriftlege øvingsoppgåver, på ca. 1500 ord, som dei får tilbakemelding på.

Oppgåvene blir vurdert til godkjend/ikkje godkjend av faglærar som også gir individuell tilbakemelding på kvar enkelt oppgåve. Studentar som ikkje leverer oppgåver til dei fastsette fristane, mistar retten til å gå opp til eksamen.

Oppgåvene skal ha tilvisingar i teksten til kjelder og litteratur og liste til slutt over den litteraturen som er nytta.

Innleveringsfristar for dei enkelte oppgåvene blir kunngjort i Mitt UiB ved semesterstart.

Godkjende krav er gyldige i undervisnings- og det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

 • Ein 7 dagars heimeeksamen over oppgitt tema
 • 2 timars skriftleg skuleeksamen

Heimeeksamen på 7 dagar skal vere på om lag 3000 ord.  
Skriftleg skuleeksamen skal vere på inntil 1500 ord.

Det blir gitt ein samla karakter, der heimeeksamen tel 70 prosent, og den 2-timars skuleeksamen tel 30 prosent av den samla karakteren.

Heimeeksamen må takast i eit undervisningssemester. Den skriftlege skuleeksamen bør takast i undervisningssemesteret, men studenten har høve til å ta den skriftlege skuleeksamen i det påfølgjande semesteret, føresett at heimeeksamen er greidd.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust og vår (kun skriftleg skuleeksamen i vårsemesteret, jf. avsnitt om vurderingsformer).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Instituttet utarbeider litteraturliste for emnet på om lag 1200 sider.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamleg.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen og skriftleg eksamen heime

  Trekkfrist
  11.11.2022
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   25.11.2022, 09:00
   Innleveringsfrist
   02.12.2022, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skoleeksamen

   Dato
   10.12.2022, 09:00
   Varigheit
   2 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen