Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fordjuping i eldre historie

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeHIS114
 • Talet på semester1
 • SpråkNormalt undervises emnet på norsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Haust.

Undervisninga går føre seg i første halvdel av haustsemesteret (undervisningsblokk haust 1).

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Når ressursane tillet det tilbyr instituttet undervisning i eitt eller fleire tema, og studentane vel eitt av dei (per emne). Studiet omfattar perioden frå antikken fram til ca. 1750. Emnet tek sikte på å gi studentane fordjuping i det aktuelle temaet. Dei skal læra seg å formidla historisk stoff best mogeleg, å nærma seg historiske problem på ein vitskapleg måte og å bruka historisk teori og metode i behandlinga av historiske spørsmål. Tema kan skifta, avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege, og aktuell forsking. Emnet kan inngå i ei spesialisering i historie.

Trykk her for informasjon om temaet som er gjeldande dette semesteret

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap innan det valde fordjupingsteamet.
 • kjenner til synsmåtar, forklaringar og teoriar knytt til temaet.
 • har god innsikt i sentrale kjelde- og metodespørsmål.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan problematisere, nytte relevant fagterminologi og drøfte historiske framstillingar innan temaet.
 • kan vurdere og analysere litteratur/kjelder og kunne trekkje eigne konklusjonar på grunnlag av denne analysen.

Generell kompetanse

Studenten

 • viser evne til å setja seg inn i ein omfattande faglitteratur, til å formidla kunnskapar og synspunkt derifrå, og til å argumentera for eigne konklusjonar i skriftleg arbeid.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk er viktig.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.

Temaene har begrensa kapasitet, plass på temaene vert tildelt etter "første mann til mølla-prinsippet".

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vert normalt gjeven i form av førelesingar, men andre undervisningsformer kan verte aktuelle (om lag 25 undervisningstimar totalt).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen, må studenten ha godkjent obligatorisk skriftleg arbeid på inntil 1500 ord. Oppgåva skal ha tilvisingar i teksten til kjelder og litteratur og liste til slutt over den litteraturen som er nytta.

Emneansvarleg kan opne for at studentar (individuelt eller i grupper) svarer på den obligatoriske øvingsoppgåva t.d. i form av videoar, førehandsinnspelte presentasjonar eller podcastar med ei lengde på 10-15 minutt. Innleveringa må innehalde liste over kjelder og litteratur som er nytta. Ved gruppearbeid må det òg leverast ei skriftleg erklæring om korleis deltakarane har bidrege til gruppearbeidet.

Omfang, fristar og retningslinjer for den obligatoriske aktiviteten blir gjort kjent ved studiestart .

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i eit semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjende.

Vurderingsformer

 • 6- timars skriftleg skuleeksamen på inntil 3000 ord.

Obligatoriske undervisningsaktivitetar må vere gyldige for å kunne møte til eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F.

Vurderingssemester

Haust. Eksamen vert halden ved utgangen av undervisningsblokk haust 1 (midten av haustsemesteret).

Det vert også arrangert eksamen i semester utan undervisningstilbod (vår). Denne eksamen er berre open for studentar som har gyldige obligatoriske undervisningsaktivitetar i emnet.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Instituttet utarbeider litteraturliste for emnet på om lag 1200 sider.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamleg.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  13.03.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  27.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen