Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Fordjuping i nyare historie

Main content

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelornivå

Undervisningssemester

Vår (emnet blir tilbydd kvar vår, såframt ressursane tillet det)

Undervisningsstad

Institutt for arkeologi, historie og kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.

Mål og innhald

Emnet tek sikte på å gi studentane fordjuping i aktuelle historiske tema i tida etter ca. 1750.

Instituttet tilbyr normalt undervisning i eitt eller fleire tema, avhengig av ressursar, og studentane vel eitt tema (per emne). Fordjupingstema kan skifta, avhengig av undervisningskreftene som er tilgjengelege, og aktuell forsking. Instituttet gir informasjon om kva tema som blir tilbydd, i god tid før undervisningssemesteret.

Emnet kan inngå i ei spesialisering i historie.

Til våren 2021 kan du velja mellom følgjande 2 tema:

Tema 1: Mikropsykiatrihistorie: Vold og sinnssykdom på 1800-tallet

Tema 2: Jewish migrations: Sex, Gender and Identity (1880-1939)

Trykk her for meir informasjon om tema som er gjeldande dette semesteret

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har gode realhistoriske kunnskapar om og kjenne til sentrale teoriar og debattar innan det valde temaet.
 • kjenner til sentrale metodar og metodespørsmål knytt til historisk forsking.

Ferdigheiter

Studenten

 • viser evne til å drøfte historiske problemstillingar innan temaet, samt kritisk vurdere historiske framstillingar i forskingslitteraturen og i studentarbeid.
 • demonstrerer ferdigheiter i å analysere historiske data formidla gjennom kjelder og litteratur, og evner å trekke eigne konklusjonar på grunnlag av dette formidla i fleire skriftlege arbeid.

Generell kompetanse

Studenten

 • visar evne til å argumentere og dokumentere akademisk.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Gode kunnskapar i engelsk er viktig.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.
Emnet har begrensa kapasitet, plass på emnet vert tildelt etter ¿første mann til mølla- prinsippet¿.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga består av normalt normalt tolv førelesingar samt skriftleg rettleiing på oppgåver, jf. avsnitt vurderingsformer.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • 2 skriftlege øvingsoppgåver

Studenten skal undervegs i undervisningssemesteret levere to skriftlege øvingsoppgåver, normalt på 1500-2000 ord, som dei får tilbakemelding på.

Oppgåvene blir vurdert til godkjend/ikkje godkjend av faglærar som også gir individuell tilbakemelding på kvar enkelt oppgåve. Studentar som ikkje leverer oppgåver til dei fastsette fristane, mistar retten til å gå opp til eksamen.

Oppgåvene skal ha tilvisingar i teksten til kjelder og litteratur og liste til slutt over den litteraturen som er nytta.

Innleveringsfristar for dei enkelte oppgåvene blir kunngjort i Mitt UiB ved semesterstart

Godkjende krav er gyldige i undervisnings- og det påfølgjande semesteret

Vurderingsformer

 • Ein 7 dagars heimeeksamen over oppgitt tema
 • 2 timars skriftleg skuleeksamen

Det blir gitt ein samla karakter, der heimeeksamen tel 70 prosent og skuleeksamen 30 prosent.

Heimeeksamen må takast i eit undervisningssemester. Den skriftlege skuleeksamen bør takast i undervisningssemesteret, men studenten har høve til å ta den skriftlege skuleeksamen i det påfølgjande semesteret, føresett at heimeeksamen er greidd.

Våren 2021 er 2 timar skoleeksamen erstatta av skriftleg eksamen heimefrå som tiltak for å hindre spreiing av koronavirus. Studentane får 1 time teknisk tilleggstid, slik at dei har 3 timar på å utforma svaret.

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Denne karakterskalaen gjeld også våren 2020.

Vurderingssemester

Vår og haust (kun skriftleg skuleeksamen i haustsemesteret, jf. avsnitt om vurderingsformer).

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Instituttet utarbeider litteraturliste for emnet på om lag 1200 sider.

Emneevaluering

Emnet vert evaluert jamleg.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Heimeeksamen og skriftleg eksamen heime

  Trekkfrist
  09.04.2021
  • Eksamensdel: Heimeeksamen

   Oppgave utleveres
   23.04.2021, 09:00
   Innleveringsfrist
   30.04.2021, 13:00
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg eksamen heime

   Dato
   12.05.2021, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen