Hjem
Studentsider
Masteremne

Historisk forskingslitteratur (lektorprogrammet)

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet gir studentane ei innføring og orientering i eit forskingsfelt i historiefaget som kan vere relevant for ei masteroppgåve. Emnet tek sikte på å gi eit godt startgrunnlag for arbeidet med ei masteroppgåve gjennom kritisk analyse og diskusjon av sentral litteratur innafor eit forskingsfelt. Studentane skal skrive ei oppgåve. Val av tema for oppgåva skjer i samråd med rettleiar. Studentane skal òg lære seg munnleg presentasjon og diskusjon av fagstoffet. Undervisninga er organisert i masterseminar inndelt etter hovudtema og historiske periodar.

Her finn du meir informasjon om masterseminara.

Læringsutbyte

Studenten har ved avslutta emne oppnådd følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:  

Kunnskap

Studenten 

 • har grunnleggjande kunnskapar innan eit tematisk avgrensa forskingsfelt og oversikt over den viktigaste litteraturen.
 • kjenner til dei mest sentrale synspunkta, teoriane og metodane innan feltet.

Ferdigheiter

Studenten 

 • kan formulere problemstillingar og finne fram til relevant forskingslitteratur i tilknyting til desse.
 • kan sjølvstendig analysere grunnlaget for dei forskjellige synspunkta, teoriane og metodane i denne forskingslitteraturen. 

Generell kompetanse

Studenten 

 • demonstrerer evne til å analysere og dokumentere vitskapleg gjennom det skriftlege arbeidet.
 • har evne til å presentere faglege problemstillingar munnleg og i diskusjonar med faglærarar og medstudentar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Fullt fagleg overlapp med HIS301

Krav til studierett

Emnet er ope for studentar på lektorprogrammet med historie som fag 1. 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga skjer i masterseminar. Instituttet tilbyr ulike masterseminar inndelt i tema/periodar. Studenten vel relevant masterseminar i samråd med rettleiar. Studenten deltar aktivt med å leggja fram og diskutera oppgåvetekstar i seminaret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Studentane skal skriva ei oppgåve på om lag 6000 ord. 

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Studentane må velje ut eit pensum på om lag 1200 sider i samråd med rettleiar. 

Emneevaluering

Emnet blir evaluert jamleg.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap

Administrativt ansvarleg

 Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Oppgåve

  Innleveringsfrist
  04.01.2023, 13:00
  Trekkfrist
  21.12.2022
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen