Hjem
Studentsider
Masteremne

Historiografi

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeHIS302
 • Talet på semester1
 • SpråkEmnet vert normalt undervist på norsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Masternivå

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Undervisninga har som mål å lære studenten om historieskrivingens og historiefagets historisitet. Gjennom å diskutere historia til historieskrivinga frå dei eldste tider til i dag, vil studenten få innblikk i ei rekkje forståingar av- og tilnærmingar til historie. Historie og historieskrivingas funksjonar vil også bli diskuterte. Ikkje minst vil undervisninga ha som mål å formidle eit globalt perspektiv på historie og historieskriving, i tillegg til det europeiske og det norske/skandinaviske. I denne samanhengen skal studenten også få ei innføring i ulike analysenivå, slik som det lokale, det regionale, det nasjonale og det transnasjonale/ globale.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til hovudlinjer i korleis historieskriving og historiefaget har endra seg både internasjonalt og i Noreg.
 • har kunnskap om ulike forståingar av historie og historieskriving, og dessutan også diskusjonar om ulike analysenivå i historiske og historiografiske tilnærmingar.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan plassere historiske arbeid i ein historisk og historiografisk kontekst, relatere seg til eit utval av forståingar av historie og historieskriving, og dessutan ha oversikt over historiske og historiografiske analysenivå.

Generell kompetanse

Studenten

 • har kompetanse i korleis historiefaget har blitt forstått og praktisert.
 • er i stand til å kontekstualisere og historisere både fortida og forsking om fortida, og til å vurdere spørsmål om analysenivå.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Emnet har fullt overlapp med HIS302L.

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar som er tekne opp til eit mastergradsstudium ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga har form av førelesingar og/eller seminar, normalt om lag 25 undervisningstimar totalt.Undervisninga kan bli konsentrert til fyrste halvdel av semesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

6-timars skuleeksamen på inntil 3000 ord.

Hjelpemiddel til eksamen

-

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Haust og vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1.6. for haustsemesteret og 1.12. for vårsemesteret.

Instituttet utarbeider litteraturlister på om lag 1200 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar@ahkr.uib.no

Tlf 555 82300

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  03.03.2023, 09:00
  Varigheit
  6 timer
  Trekkfrist
  17.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted