Hjem
Studentsider
Masteremne

Teknikkar i historiefaget

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeHIS304
 • Talet på semester1
 • SpråkNormalt vert emnet undervist på norsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Masternivå

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Studentane skal lære praktiske redskap og/eller hjelpevitskapar som er relevante for ferdigstillinga av ei masteroppgåve. Studiet er bygd opp kring ulike teknikkar som er aktuelle for studentar som arbeider med historie på mastergradsnivå. Instituttet vil vere fleksibelt med omsyn til kva ein kan la gå inn i emnet, og undervisninga vil i ein viss grad vere tilpassa det studentane til ei kvar tid treng.

Våren 2021 kan du velge mellom to tema på HIS304:

1. Gotisk håndskrift

2.Analytiske redskaper: Michel Foucault

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har studenten grunnleggjande kunnskapar innan teknikken som er valt.

 

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke teknikken sjølvstendig i eige arbeid, og kan vurdere metoden og teknikken kritisk

 

Generell kompetanse

Studenten

 • har evne til å setja seg inn i relevant litteratur og bruke denne innsikta på ein praktisk-metodisk måte.

 

Krav til forkunnskapar

 

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Emnet er ope for alle studentar som er tekne opp til eit mastergradsstudium ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Instituttet vil tilpasse undervisninga etter kor mange studentar som melder seg. Ein legg opp til stor grad av sjølvstudium frå studentane. Instituttet vil utvise stor grad av fleksibilitet overfor studentar som tek relevante kurs ved andre lærestader eller institutt, særleg dersom instituttet ikkje sjølv kan tilby undervisning i ein relevant teknikk.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Øvingsoppgåve

Studentane skal levere inn ei øvingsoppgåve som må vere godkjent før dei kan gå opp til eksamen.

Vurderingsformer

 • Munnleg prøve

Karakterskala

Ved fastsetjing av karakteren vil det bli nytta ein gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Instituttet utarbeider retningsliner for val av pensum.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Kontakt