Hjem
Studentsider
Masteremne

Historieformidling

 • Studiepoeng15
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeHIS308
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Gjennom studiet vil studentane få betre kjennskap til ulike formidlingsformer i historie, og aktuelle problemstillingar som reiser seg i møtet mellom historie som forskingsfag og samfunnets behov og forståingshorisont.

Studentane skal tileigne seg teoretisk kunnskap knytt til samfunnets historiebruk, samt øve opp praktiske ferdigheiter i historieformidling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kjenner til relevante teoretiske tilnærmingar til fortidsformidling som fenomen, og kva utfordringar ein som historikar står overfor når det gjeld å formidle ein fagleg bodskap til eit breiare publikum.
 • kjenner til ulike faglege formidlingsformer, og dei spesifikke utfordringane desse formidlingsformene representerer.

Ferdigheiter

Studenten

 • er i stand til å vurdere og analysere ulike former for fortidsformidling ut frå ein teoretisk ståstad.
 • er også i stand til å kunne utvikle og kritisk reflektere rundt eiga formidling.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere og analysere ulike former for fortidsformidling, og sjølv formidle eit fagleg tema til eit breiare publikum.

Krav til forkunnskapar

 

Tilrådde forkunnskapar

 

Krav til studierett

Emnet er opent for alle studentar som er tatt opp til mastergradsstudium i historie ved UiB.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt som førelesningar, seminar og besøk ved ulike verksemder som driv med historieformidling.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • 2 seminarframlegg

Vurderingsformer

 • Mappevurdering
 • Justerande munnleg prøve

Mappa skal innehalde tre tekstar som vert vekta likt. To av tekstane skal formidle eit historiefaglig tema til eit breiare publikum. Sjangrar kan være ein populærhistorisk artikkel, ein aviskronikk, eit intervju, ein leksikonartikkel eller ein læreboktekst. I særlige tilhøve kan andre sjangrar nyttast etter avtale med faglærar. Tekstane må være av ulik sjanger, og minst ein av dei må ha eit tema knytt til studentens masteroppgåve. Det må klart gå fram i kva samanheng tekstane er tenkt publisert. Tekstane skal ikkje overlappe kvarandre tematisk.

Den tredje teksten skal være ein analyse av ein case kor historie vert formidla, f.eks. eit minnesmerke, ei museumsutstilling, ein film/tv-serie eller ei bokutgjeving. Analysen skal bygge på relevante perspektiv frå pensum, og ha eit omfang på minst 1500 ord. Val av case foretas i samråd med faglærer.

Totalt skal mappa ha eit omfang på 4000-5000 ord, og gis ein samla karakter.

Mappa følgjes opp av en munnleg individuell eksamen på 20 min. der mappetekstane vert diskuterte. Munnleg eksamen kan justere karakteren med maksimalt ein karakter. Mappa må være stått for å kunne gå opp til munnleg eksamen.

Karakterskala

Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Litteraturlista er på om lag 600-750 sider. I tillegg utarbeider studentane ei liste med sjølvvalt litteratur på om lag 600-750 sider.

Emneevaluering

Studentane vil med jamne mellomrom bli bedne om å evaluera emnet.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Administrativt ansvarleg

Det humanistiske fakultet v/ Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt