Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Forskningsprosjekt i geovitskap

 • Studiepoeng0
 • Undervisingssemester
 • EmnekodeHOSP-GEOV
 • Talet på semester
 • SpråkEngelsk. Norsk dersom kun norskspråklege deltek
 • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Haust og/eller vår.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet gir viderekomne bachelorstudenter ved Institutt for geovitenskap mulighet til å delta i forskningsprosjekt i samarbeid med en erfaren geolog. Vær oppmerksom på at man ikke kan bli tatt opp til emnet før det er avtalt et prosjekt med en av de vitenskapelig ansatte ved instituttet. Det er studentens ansvar å gjøre dette.

Studenten vil få en kortfattet oppsummering av veilederens forskningsprosjekt, inkludert de metoder som brukes og begrunnelsen bak det eksperimentelle designet. Den eksakte natur av studentens deltakelse i prosjektet vil bli definert av veileder.

Omfanget av kurset er definert av studiepoengene (10, som er 1/3 av en full studiebelastning per semester), og bør derfor være ca. 200 timer med felt/laboratorium-arbeid, lesing av tildelte papirer, og rapportskriving. Tidspunktet for gjennomføring av prosjekt vil variere avhengig av planene til student og veileder.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Studentane vil oppleve geovitenskap "frå innsida". Dei lærer om forskingsdesign, geologiske metodar, datainnsamling: korleis geologisk forsking utførast. Studentane får også erfaring med vitskapleg skriving og munnleg presentasjon av vitskapleg arbeid.

Etter fullført emne har/kan studenten

 • vore deltakar i forsking
 • fått erfaring med/deltatt i datainnsamling og beskriving av data
 • innsikt i forskingsdesign og vitskapleg metode
 • erfaring med vitskapleg skriving og presentasjon av vitskapleg arbeid
 • bruke geologisk kunnskap i relevant forskingsarbeid
 • reflektere over forholdet mellom teori og praktisk forskingsarbeid

Krav til forkunnskapar

Obligatoriske delar av bachelorgraden i geovitenskap, retning geologi eller geofysikk, eller tilsvarende forkunnskaper

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på eit forskingsprosjekt.

Vurderingsformer

Skriftleg oppgave / rapport, utgjer 100% av total karakter.

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@geo.uib.no

Administrativt ansvarleg

Kontakt Studieseksjonen ved Institutt for geovitenskap: studieveileder@geo.uib.no

Kontakt

Eksamensinformasjon