Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Introduksjon til havmiljø

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeHTEK101
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Bergen, eventuelt med ekskursjoner. Detaljert plan for obligatoriske ekskursjoner, bedriftebesøk, hospiteringer og forelesninger vil bli annonsert i begynnelsen av undervisningssemesteret.

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi studentene bred kunnskap i sentrale faglige element i havteknologi, og skal formidle forståelse for fagområdets særegenhet og problemstillinger.

Innhold

Emnet består av et utvalg moduler som blant annet:

 • Introduksjon til marin biologi og marint miljø
 • Introduksjon til havbunnsgeologi
 • Introduksjon til oseanografi
 • Introduksjon til hydrodynamikk
 • Introduksjon til marin akustikk, optikk og målevitenskap
 • Introduksjon til fornybar energi til havs
 • Introduksjon til subsea olje-/gassproduksjon
 • Instroduksjon til havbruksteknologi
 • Introduksjon til bærekraftsperspektiv i havmiljø
 • Introduksjon til sjø-/havrett
 • Informasjonskilder og referansehåndtering

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har bred kunnskap om sentrale tema i havteknologi
 • kjenner til utvalgte forsknings- og utviklingsarbeid innenfor havteknologi
 • har forståelse for sentrale problemstillinger i havteknologi

Ferdigheiter

Studenten

 • kan anvende faglig kunnskap på problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • behersker relevante faglige teknikker og uttrykksformer og kan formidle sentrale teorier, problemstillinger og løsninger i havteknologi
 • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff

Generell kompetanse

Studenten

 • har generell kunnskap om den faglige koblingen mellom sentrale tema i havteknologi
 • kan gjøre greie for utvalgte problemstillinger innen havteknologi
 • kjenner til og kan anvende aktuelle informasjonskilder inkludert referansehåndtering

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det eit krav om at du har ein studierett knytt til Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger og ekskursjoner

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatorisk fremmøte
 • Obligatorisk refleksjonsnotat frå ekskursjonar
 • Obligatorisk prosjektoppgåve
 • Obligatorisk quiz frå utvalde tema

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgende semster etter godkjenninga. Det er obligatorisk for studentar på det integrerte masterprogrammet i havteknologi å følgje undervisninga i emnet i første semester av studiet.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Flervalgseksamen (2 timer) som utgjer 100 % av endeleg karakter.

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler.

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kun i haustsemesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 1. Juni for haustsemesteret og 1. januar for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskapelege fakultet ved institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studie.htek@uib.no