Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Praksisutplassering i havteknologi

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust og vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål

Emnet har som mål å gi studentene verdifull og relevant praktisk erfaring gjennom praksisutplassering i en bedrift eller forskningsvirksomhet relevant for havteknologi. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken.

Innhold

I emnet skal studenten delta aktivt i en praksisutplassering hos en bedriften/ forskningsaktivitet med arbeidsoppgaver som naturlig hører til innenfor studieprogrammet i havteknologi. Emnet skal gi praktisk forståelse for typiske arbeidsprosesser i en bedrift/ forskningsvirksomhet rettet mot havteknologi med anvendelser innen blant annet innen miljøovervåking, fiske-/havbruksteknologi, mineralutvinning og olje- og gass. Emnet skal gi mulighet til å reflektere over samspillet mellom fullførte teoretiske fag i utdanningsprogrammet og praktisk yrkesutøvelse innen havteknologi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om bedriftens/ institusjonens egenart og plass i samfunnet
 • kan redegjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende praksisbedrift/ institusjon, samt beskrive bedriftskulturen og rollene til kolleger i praksisbedriften

Ferdigheter

Studenten

 • kan sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver, samt kommunisere og samarbeide med involverte parter for å løse disse
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse
 • kan presentere arbeidet som er utført i praksisperioden skriftlig og muntlig

Generell kompetanse

Studenten

 • kan innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet
 • kan reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre
 • kan kommunisere om sentralt fagstoff som teorier, problem-stillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og utveksle synspunkter og erfaringer med fagpersoner innenfor fagområdet.

Krav til forkunnskapar

HTEK101 Introduksjon til havmiljø.

Tilrådde forkunnskapar

ING101 (HVL-emne)

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det eit krav om at du har ein studierett knytt til Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet. Emnet er kun tilgjengeleg for studentar i andre studieår og skal gjennomførast i løået av dette studieåret. Dette gjeld uavhengig av innpassing av tidlegare utdanning og andre forhold.

Arbeids- og undervisningsformer

Praksisutplassering i bedrift

Praksisarbeidet skal utgjøre to fulle arbeidsdager pr. veke frå slutten av august til slutten av november (14 veker). Dette tilsvarar ca 200 arbeidstimar. I tillegg kjem forarbeid, rapportering, presentasjonar og anna naudsynt arbeid i samband med emnet. Det vert utarbeida ein skriftleg kontrakt mellom studenten, Universitetet i Bergen og praksisbedrifta. Skriftleg og munnleg rapportering skjer til kontaktperson ved Universitetet i Bergen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Den obligatoriske undervisningsaktiviteten i kurset inkluderer følgjande:

 • 2 refleksjonsnotat (kvar med 1-2 vedlagte bileter) undervegs i praksisperioden
 • Oppsummerande refleksjonsnotat etter endt praksisperiode
 • Innlevering av timelister signert av kontaktperson i bedriften
 • Skriftleg tilbakemelding frå kontaktperson i bedrifta

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgande semester etter godkjenning. Detaljerte retningslinjer og frister vert kunngjort ved oppstart for emnet. Delar av mappa sitt innhald kan måtte leverast/presenterast som elektroniske dokument/nettsider.

Vurderingsformer

I emnet benyttes mappevurdering og munnleg presentasjon av det faglege innhaldet i praksisperioden med karakteren bestått/ikke bestått.

 Mappen baserer seg på følgjande delar:

 • 2 refleksjonsnotat (kvar med 1-2 vedlagte bilete) undervegs i praksisperioden.
 • Oppsummerande refleksjonsnotat etter endt praksisperiode.

Mappeinnholdet må være godkjent innan det munnleg presentasjon av det faglege innhaldet i praksisperioden vert gjennomført. For den endelige karakteren i emnet vektes mappeinnholdet 50 % og den munnlege presentasjonen 50 %. Den munnlege presentasjonen må vere «bestått» for å bestå emne.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/ikkje bestått

Vurderingssemester

Haust og vår.

Litteraturliste

Ingen.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitskapelege fakultet ved institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her: studie.htek@uib.no

Eksamensinformasjon