Hjem
Studentsider
Masteremne

Molecular and Cellular Methods in Immunology

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Broegelmanns forskningslaboratorium, Klinisk institutt 2, Laboratoriebygget 5.etasje.

Lab.bygget, BB-bygget og Haukeland Universitetssykehus.

Mål og innhald

Mål: Studentane skal bli kjent med generelle immunologiske metodar gjennom praktisk laboratoriearbeid. Kurset er sett saman av ein teoretisk og ein praktisk del, der den praktiske delen skal gje studentane eit godt utgangspunkt for å forstå metodar nytta i artiklar. I tillegg vil det vere teoretiske introduksjonar til øvingar i laboratoriet.

Innhald:

Teoretisk del:

 • Kursleiarar vil gje teoretisk introduksjon til ulike metodar som vert nytta i immunologi

Praktisk del:

 • Molaritetsutrekningar og tillaging av buffer
 • Isolering av leukocyttar frå blod ved hjelp av tettleiksgradient-sentrifugering. Isolering og kultivering av monocyttar (celledyrking) og utvikling til makrofagar
 • Western blot-analyse av signalomforming med aktiverte celler
 • ELISA, kvantifisering av cytokinproduksjon i immunceller
 • Immunfarging, visualisering med fluorokrommerka sekundære antistoff
 • Kvantifisering av utgangsmaterial ved hjelp av PCR, samanlikning av standard PCR med sanntid PCR

Læringsutbyte

Ein kandidat som har fulført HUIMM306 skal ha følgjende læringsutbyte definert i kunnskap,

ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

-har avansert kunnskap til de vanlegaste teknikkane i immunologi og forstå føremålet med og

den teoretiske bakgrunnen for desse teknikkane.

Ferdigheiter

Kandidaten

-kan greie ut om føremålstenleg bruk av ulike immunologiske metoder og kan selvstendig bruke dei som ble gjennomført på kurset

-kan kritisk vurdere eigne eksperimentelle resultat

Generell kompetanse

Kandidaten

-kan anvende kunnskapene og ferdigheitane for vidare verksemd innen forskning

-kan kommunisere resultatene på en vitenskapelig måte, både skriftlig og muntleg

Krav til forkunnskapar

Kjennskap til celle- og molekylærbiologi. Erfaring med basale laboratorieteknikkar som pipettering og sentrifugering. Studentar som har tatt faget Human Immunbiologi (HUIMM903/HUIMM303) vil verte prioritert.

Tilrådde forkunnskapar

 Biologi, biomedisin eller molekylærbiologi på bachelornivå.

Studiepoengsreduksjon

BMED320 (-5 poeng)

Krav til studierett

Kurset vert gjennomført ved minst 4 registrerte studentar,samt ei øvre grense på 8 studentar for både HUIMM306 og HUIMM906.

Arbeids- og undervisningsformer

Teoretisk introduksjon til laboratoriet (1.5 timer)

10 dagar i laboratoriet (60 timer) og

6 kollokvium (9 timer)

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Teoretisk introduksjon til laboratoriet (1.5 timer)

10 dagar i laboratoriet (60 timer) og

6 kollokvium (9 timer)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltakelse på alle eksperimentene er obligatoriske

Vurderingsformer

Munnleg presentasjon av resultat og skriftlig lab.rapport, begge må godkjennast av kursleder.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

BMED320 (-5 p. reduksjon)

Vurderingssemester

Haust

Litteraturliste

Etter avtale

Emneevaluering

Etter kvart kurs

Emneansvarleg

Richard Davies (Richard.davies@uib.no)

Administrativt ansvarleg

Klinisk institutt 2 har det administrative ansvaret for emnet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Richard Davies (Richard.davies@uib.no)

studie.kliniskmedisin@uib.no

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Skriftleg+muntleg

  Innleveringsfrist
  20.09.2020, 23:59
  Trekkfrist
  01.09.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen