Hjem
Studentsider
Masteremne

Molecular and Cellular Methods in Immunology

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

8 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Lab.bygget, BB-bygget og Haukeland Universitetssykehus.

Mål og innhald

Studentane skal bli kjente med metodar som blir brukt i immunologisk forskning.

Kurset blir undervist over ein 4-vekers periode, kor studentane skal levera ein grundig rapport i vitskapeleg format av forskinga som er utført.

Veke 1 (40 timer): Uavhengige studiar av kursmaterialet, inkludert protokollar og bakgrunnsmateriale.

Veke 2 og 3 (80 timer): Seminar kor studentane blir introdusert for kjernemetodane, og det blir ein open diskusjon av materialet. I tillegg praktisk laboratoriearbeid kor studentane vil få praktisk erfaring med metodane som blei studert i veke 1. Den praktiske delen av emnet vil gi studentane ei djupare forståing av metodane introdusert i den teoretiske delen av emnet.

Veke 4 (40 timer) Studentane vil behandla forskingsresultata frå veke 2-3. I tillegg vil kvar student få tildelt ein vitskapeleg artikkel. På slutten av veke 4 vil studentane delta på eit studentkollokvium kor dei skal presentera og diskutera resultata og konklusjonane frå veke 2-3. Vidare vil studentane halde ein presentasjon om den tildelte forskingsoppgåva.

For å få vurdering må studenten levera ein grundig rapport av forskinga som er utført (oppsummering av 4 vekers materiale), i eit vitskapleg format. Studenten må vise ei djup forståing av metodane som blir brukt, resultata som blir generert og sette dei i samanheng med tidlegare arbeid.

Teoretisk del:

Kursmateriell vil bli utlevert.

Kursleiarane vil gi ei teoretisk innføring i nokon av dei vanlege immunologiske metodane.

Studentkollokvium: Studentane presenterer og vurderer sine og kvarandre sine resultat kritisk, og presenterer og evaluerer ein forskingsartikkel kvar.

Praktisk del:

- Utrekning av molaritetar, førebuing av bufferar.

- Isolering av leukocytter frå blod ved hjelp av tettleiksgradient -sentrifugering. Isolering og dyrking av monocytter (cellekultur), in vitro - generering av makrofager.

- Western blot-analyse av signalvegar ved bruk av stimulerte celler.

- ELISA - Kvantifisering av cytokiner produsert av cellene.

- Immunfarging - Visualisering ved bruk av fluorescerande merka sekundært antistoff.

- Kvantifisering av kopinummer ved bruk av PCR: Samanlikning av standard PCR med kvantitativ sanntids PCR.

Læringsutbyte

Ein kandidat som har fullført HUIMM306A skal ha følgande læringsutbyte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Etter fullført kurs skal deltakarane forstå målet og teorien bak vanlege immunologiske metodar.

Ferdigheiter: Etter å ha fullført kurset, skal deltakarane kunne planlegge og utføre eksperiment undervist i løpet av emnet.

Kompetanse: Etter å ha fullført kurset, skal deltakarane kunne bruke sine kunnskaper og ferdigheiter til å delta i ytterligare oppgåver knytta til forsking.

Krav til forkunnskapar

Noko bakgrunn i cellulær og molekylær biologi. Erfaring med grunnleggande laboratorieteknikker som pipettering og sentrifugering er nødvendig.

Tilrådde forkunnskapar

Prioritet vil bli gitt til studentar som har tatt det relaterte emnet Human Immunology (HUIMM903/HUIMM303).

Studiepoengsreduksjon

BMED320 (-4 poeng)

Krav til studierett

Det er ingen direkte registrering for dette kurset. Dei som ønsker å delta må ta kontakt med emneansvarleg Richard Davies (richard.davies@uib.no). Det er begrensa antal plassar.

Arbeids- og undervisningsformer

Program

- Artiklar, lærebok (40 timer).

- Teoretisk introduksjon til laboratoriet (8 timer).

- 10 dagar i laboratoriet (60 timer) og kollokvium (8 timer).

- Førebuing til kollokvium (40 timer)

- Utarbeidint av rapportar (3 uker - 120 timer)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på alle eksperiment

Vurderingsformer

Munnleg presentasjon av artiklar og resultat, i tillegg til den skriftlege laboratorierapporten (samansett av introduksjon, materiale og metodar, resultat og diskusjon).

Både munnlege presentasjonar og skriftleg lab-rapport må godkjennast av kursleiar.

Karakterskala

A-F

Fagleg overlapp

BMED320 (-4 p. reduksjon)

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Vil bli annonsert, sjå Mitt UiB

Emneevaluering

Etter kvart kurs

Eksamensinformasjon