Hjem
Studentsider
Masteremne

Basic Course in Flow Cytometry

 • Studiepoeng5
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeHUIMM307
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng.

Studienivå (studiesyklus)

Master, Ph.d.

Undervisningssemester

Vår

Kurset vert gjennomført ved minst 4 registrerte studentar, samt ei øvre grense på 10 studentar.

Emne-ansvarleg Silke Appel avgjer kven som kan delta.

Undervisningsstad

Kjernefasilitet for flow cytometri, Klinisk institutt 2, Laboratoriebygget 5.etasje

Mål og innhald

Mål: Grunnleggande introduksjon til flow cytometri. Den teoretiske delen av kurset skal gjere studentane i stand til å forstå bruksområde for flow cytometri. Desse vil bli presentert på seminar leia av kursansvarleg før bruk i den praktiske delen.

Innhald:

Teoretisk del:

 • Teoretisk innføring i flow cytometri og nokre av dei mest brukte bruksområda

Praktisk del: Opplæring og bruk av lokal flow cytometer (BD AccuriC6)

 • Kvantifisering av apoptotiske celler
 • Cellesyklusanalyser
 • Enkel farging av celler med overflatemarkørar
 • Analyse av transfekterte celler

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Kandidaten

 • er kjende med grunnleggande bruksområde for flow cytometri
 • vet kva og kor mange ulike fluorokromar ein kan nytte på eit gjeve flow cytometer
 • er i stand til å vurdere kvaliteten av flow cytomteri-data

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre enkle eksperiment med flow cytometri
 • kan kvalitetssikre genererte flow cytometri-data
 • kan presentere data frå flow cytometri på ein vitskapleg måte

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har ei grunnleggande forståing for flow cytometri
 • forstår bakgrunnen for å nytte flow cytometri i bestemte forskingsproblem
 • er i stand til å tolke enkle flow cytometri-data

Krav til forkunnskapar

Kjennskap til programmert celledød (apoptosis) og cellesyklus.

Erfaring med elementære laboratorieteknikkar slik som pipettering og sentrifugering.

Tilrådde forkunnskapar

Biologi eller molekylærbiologi på bachelor-nivå.

Krav til studierett

Kurset vert gjennomført ved minst 4 registrerte studentar, samt ei øvre grense på 10 studentar.

Emne-ansvarleg Silke Appel avgjer kven som kan delta.

Arbeids- og undervisningsformer

23 x 1 times førelesing/seminar, 17 x 1 time praktisk opplæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

23 x 1 times førelesing/seminar, 17 x 1 time praktisk opplæring

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltakelse på alle eksperimentene er obligatoriske

Vurderingsformer

Munnleg presentasjon av resultatene og skriftleg laboratorierapport (inndelt i introduksjon, materiell og metodar, resultat, diskusjon). Begge skal godkjennast av kursleiar.

Karakterskala

A-F.

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Flow cytometry - A Basic Introduction, Wiki version; Michael Ormerod.

Emneevaluering

etter kvart kurs.

Emneansvarleg

Silke Appel, Bergen Research School in Inflammation, Broegelmanns Forskingslaboratorium, Klinisk institutt 2

https://www.uib.no/personer/Silke.Appel

Administrativt ansvarleg

Medisink fakultet v/Klinisk institutt 2 har det administrative ansvaret for emnet.

Institutt

Bergen Research School in Inflammation, Broegelmanns Forskningslab,

Klinisk institutt 2 ved det Medisinske Fakultet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Brith Bergum 55974660, brith.bergum@uib.no

Silke Appel 55974633, silke.appel@uib.no