Hjem
Studentsider
Masteremne

Basic Course in Flow Cytometry

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master, Ph.D

Undervisningssemester

Vår

Det er ingen direkte registrering, men kvar person som vil delta må kontakte emneansvarleg Brith Bergum ettersom det er eit begrenset antal plasser.

Undervisningsstad

Kjernefasilitet for flow cytometri, Klinisk institutt 2, Laboratoriebygget 5. etasje

Mål og innhald

Mål: Grunnleggande introduksjon til flow cytometri. Den teoretiske delen av kurset skal gjere studentane i stand til å forstå bruksområde for flow cytometri. Desse vil bli presentert på seminar leia av kursansvarleg før bruk i den praktiske delen.

Innhald:

Teoretisk del:

 • Teoretisk innføring i flow cytometri og nokre av dei mest brukte bruksområda

Praktisk del: Opplæring og bruk av lokal flow cytometer (BD AccuriC6)

 • Kvantifisering av apoptotiske celler
 • Cellesyklusanalyser
 • Enkel farging av celler med overflatemarkørar
 • Analyse av transfekterte celler

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse: 

Kunnskapar

Kandidaten

 • er kjende med grunnleggande bruksområde for flow cytometri
 • vet kva og kor mange ulike fluorokromar ein kan nytte på eit gjeve flow cytometer
 • er i stand til å vurdere kvaliteten av flow cytomteri-data

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan planlegge og gjennomføre enkle eksperiment med flow cytometri
 • kan kvalitetssikre genererte flow cytometri-data
 • kan presentere data frå flow cytometri på ein vitskapleg måte

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har ei grunnleggande forståing for flow cytometri
 • forstår bakgrunnen for å nytte flow cytometri i bestemte forskingsproblem
 • er i stand til å tolke enkle flow cytometri-data

Krav til forkunnskapar

Kjennskap til programmert celledød (apoptosis) og cellesyklus.

Erfaring med elementære laboratorieteknikkar slik som pipettering og sentrifugering.

Tilrådde forkunnskapar

Biologi eller molekylærbiologi på bachelornivå

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

Kurset vert gjennomført ved minst 4 registrerte studentar, samt ei øvre grense på 10 studentar.

Emneansvarleg Brith Bergum avgjer kven som kan delta.

Arbeids- og undervisningsformer

23 x 1 times førelesing/seminar, 17 x 1 time praktisk opplæring

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

23 x 1 times førelesing/seminar, 17 x 1 time praktisk opplæring

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltakelse på alle eksperimentene er obligatoriske

Vurderingsformer

Munnleg presentasjon av resultatene og skriftleg laboratorierapport (inndelt i introduksjon, materiell og metodar, resultat, diskusjon). Begge skal godkjennast av kursleiar.

Karakterskala

A-F

Vurderingssemester

Vår

Litteraturliste

Flow cytometry - A Basic Introduction, Wiki version; Michael Ormerod.

Emneevaluering

Etter kvart kurs

Programansvarleg

Det medisinske fakultet

Administrativt ansvarleg

Thea Midtun (thea.midtun@uib.no)

Institutt

Bergen Research School in Inflammation, Broegelmanns Forskningslab,

Klinisk institutt 2 ved det Medisinske Fakultet.

Kontakt

Spring 2023: Jørn Skavland (jorn.skavland@uib.no)

Brith Bergum (brith.bergum@uib.no)

Eksamensinformasjon

 • Vurderingsordning: Rapport, oppgåve

  Innleveringsfrist
  13.04.2023, 23:59
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skriftleg+muntleg

  Trekkfrist
  01.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen