Hjem
Studentsider
Masteremne

Human Molecular Genetics

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Min. 10 studentar og Maks 30 studentar.

Undervisningsstad

Lab.bygget, BB-bygget og Haukeland Universitetssjukehus.

Mål og innhald

Kurset skal gje studentane ei teoretisk oversikt over dei grunnleggjande konsepta i human molekylærgenetikk. Kurset vil gjere studentane kjende med grunnleggjande studiedesign i human molekylærgenetikk og kurset vil og inkludere diskusjonar innan moderne genetikk og etiske problemstillingar.

Læringsutbyte

Etter kurset er det forventa at studenten kan:

 • Forklare og setje inn i kontekst problem innan human genetikk.
 • Forklare grunnleggjande konsept innan genetikk, til dømes mutasjonar/ polymorfisme, arv, Mendelsk genetikk, kompleks genetikk.
 • Planleggje og utføre enkle eksperiment.
 • Kritisk tolke og vurdere resultat.
 • Tolke artiklar om genetikk innan Mendelske sjukdomar og komplekse sjukdomar.

Krav til forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskapar innan molekylærbiologi, kjenne til grunnleggjande konsept som til dømes replikasjon, transkripsjon, translasjon, meiose, mitose, genstruktur (exon/ontron, splicing), og grunnleggjande metodar som til dømes polymerase kjederaksjon (PCR) og sekvensering.

Tilrådde forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskapar innan statistikk

Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Kurset vil bestå av to delar:


Den fyrste delen vil ta føre seg grunnleggjande kunnskap.

 • Førelesingar som grunnleggjande konsept som mutasjon og polymorfisme, Mendelisk genetikk, kompleks genetikk, populasjonsgenetikk.
 • Øvingar i å designe og gjennomføre "association studies" og sekvenseringsstudier.

Den andre delen vil dekkje meir avanserte tema innan humangenetisk forsking og klinisk genetikk

 • Førelesingar: klinisk genetikk og genetisk rettleiing, personaliserte genom
 • Forskingsseminar
 • Øvingar: Etiske problemstillingar innan genetikk og genetisk arkitektur av sjukdomar

Vurderingsformer

1) Grunnleggjande spørsmål ved skriftleg eksamen.

2) Gruppevise munnlege presentasjonar av litteratursøk.

Karakterskala

Bestått/ ikkje bestått

Både eksamen del 1 & del 2 må få karakteren bestått for å få kurset "Bestått".

Vurderingssemester

Vår

Kontakt

Eksamensinformasjon

 • Skriftlig eksamen vil ikke foregå på campus våren 2020. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skriflig + muntleg

  Trekkfrist
  01.02.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   16.04.2020, 09:00
   Varigheit
   1 timer
   Andre opplysninger
   Exam Part 1, Exam and group activities presentation at HUS.
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
  • Eksamensdel: Muntleg

   Dato
   14.05.2020, 09:00
   Varigheit
   3 timer
   Andre opplysninger
   Exam Part 2, Final exam at HUS.