Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i programmering

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Mål:
Emnet har som mål å gi studentane ei grundig og praktisk innføring i programmering ved hjelp av eit moderne programmeringsspråk.

Innhald:
Emnet dekker sentrale omgrep som bl.a. variablar, uttrykk, kontrollflyt, tabellar, og filhandtering. Øvingsopplegget inneheld innleveringsoppgåver, som er ein viktig del av emnet. I fleire av oppgåvene skal konkrete og reelle problem frå ulike naturfag løysast.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar og ferdigheiter:

Kunnskapar
Studenten

 • kjenner prinsippa for algoritmisk tenking og programmering
 • forstå korleis programmering kan nyttast for å løyse problem motivert frå studentens eigen fagspesialisering.

Ferdigheiter
Studenten kan

 • implementere enkle dataprogram
 • gjere bruk av tilgjengelege programbibliotek
 • utvide og tilpasse kode som er skriven av andre programmerarar
 • handsame strukturerte datamengder v.h.a. ein datamaskin

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

I110: 10stp
INFO132: 10stp
MIX101: 10stp
INF109: 10stp
DIGI111: 2,5 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesningar og gruppearbeid.

Førelesing: 2 timar pr. veke
Gruppearbeid 4 timar pr. veke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Emnet vil ha obligatoriske innleveringar. Innleveringane er gyldige i to semester: Det semesteret dei er godkjente og det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Skriftleg (digital) avsluttande eksamen (4 timar) der alle skrivne og trykte hjelpemiddel er lovlege.

For å bestå emnet må tilstrekkeleg mange innleveringsoppgåver og avsluttande eksamen vere godkjende.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle skrivne og trykte hjelpemiddel.

Karakterskala

Karakterskalaen A-F blir nytta. Karakteren A er beste ståkarakter, karakteren F betyr ikkje bestått.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.05.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  12.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted
 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  21.02.2023, 09:00
  Varigheit
  4 timer
  Trekkfrist
  07.02.2023
  Sensur kunngjøres
  24.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted