Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Innføring i programmering

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust og vår

Mål og innhald

Mål:
Emnet har som mål å gi studentane ei grundig og praktisk innføring i programmering ved hjelp av eit moderne programmeringsspråk.

Innhald:
Emnet dekker sentrale omgrep som bl.a. variablar, uttrykk, kontrollflyt, tabellar, og filhandtering. Øvingsopplegget inneheld innleveringsoppgåver, som er ein viktig del av emnet. I fleire av oppgåvene skal konkrete og reelle problem frå ulike naturfag løysast.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar og ferdigheiter:

Kunnskapar
Studenten

 • kjenner prinsippa for programmering
 • forstår korleis problem kan løysast v.h.a. dataprogrammering

 Ferdigheiter
Studenten kan

 • implementere enkle dataprogram
 • gjere bruk av tilgjengelege programbibliotek
 • utvide og tilpasse kode som er skriven av andre programmerarar
 • handsame strukturerte datamengder v.h.a. ein datamaskin

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

I110: 10stp
INFO132: 10stp
MIX101: 10stp
INF109: 10stp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet 

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt i form av førelesningar, eksempelgjennomgang, og gruppearbeid.

Førelesing/ 2 timar pr. veke
Eksempelgjennomgang/ 2 timar pr. veke
Gruppearbeid/ 4 timar pr. veke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Emnet vil ha obligatoriske innleveringar. Innleveringane er gyldige i to semester: Det semesteret dei er godkjente og det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Skriftleg (digital) avsluttande eksamen (5 timar) der alle skrivne og trykte hjelpemiddel er lovlege.
 • For å bestå emnet må tilstrekkeleg mange innleveringsoppgåver og avsluttande eksamen vere godkjende.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle skrivne og trykte hjelpemiddel.

Karakterskala

Karakterskalaen A-F blir nytta. Karakteren A er beste ståkarakter, karakteren F betyr ikkje bestått.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen (Ny eksamen)

  Dato
  01.10.2019, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  17.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.11.2019, 09:00
  Varigheit
  5 timer
  Trekkfrist
  12.11.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen