Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Algoritmar, datastrukturar og programmering

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet gir ei innføring i grunnleggjande algoritmar, som sortering og kortaste sti. Sentralt står bruken av datastrukturar i dei studerte algoritmane, i tillegg til analyse av tids- og plassforbruket. Praktisk programmering er ein viktig del av emnet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten

 • kjenner til sentrale algoritmar og datastrukturar for sortering
 • kjenner til sentrale algoritmar og datastrukturar for søking
 • kjenner til viktige graf algoritmar og deres datastrukturar
 • kjenner til matematikken bak analyse av algoritmar når det gjeld køyretid og minnebruk

Ferdigheiter
Studenten

 • kan programmere effektive algoritmar for sortering, søking og grafar
 • kan matematisk analysere oppførsel av algoritmar når det gjeld køyretid og minnebruk
 • kan empirisk analysere oppførsel av algoritmar når det gjeld køyretid og minnebruk
 • kan gjenkjenne og løyse nye problem med teknikkar lært i dette emnet, og utforme nye algoritmar for liknande problem
 • kan bruke generisk programmering til å programmere algoritmar

Generell kompetanse
Studenten

 • kan utveksle synspunkt om algoritmar og datastrukturar med andre
 • er bevisst på forskjell på effektivitet av programvare
 • kan anvende kunnskapar og ferdigheiter om algoritmar og datastrukturar på ulike anvendelsesdomene

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Byggjer på INF101 og MNF130

Studiepoengsreduksjon

I120: 10 studiepoeng
INFO135: 10 studiepoeng

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

To dobbeltforelesingar og to timars gruppearbeid per veke. I tillegg ein dobbeltime med gjennomgang av oppgåver.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Skriftleg, digital eksamen (3 timar, på datamaskin). Du finn meir informasjon på www.uib.no/digitaleksamen. Det er høve til å gje karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren. Både dei obligatoriske arbeidskrava og eksamen må vere bestått for å få godkjent eksamen i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Alle skrivne og trykte hjelpemiddel er tillate

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  21.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  07.02.2023
  Sensur kunngjøres
  13.03.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted