Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Dataprogrammering for naturvitskap

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Fulltid/deltid

Full-time

Undervisningssemester

Vår. Emnet vert undervist for siste gong våren 2018. Eksamen kan avleggjast våren og hausten 2018.

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet gjev ei innføring i programmering basert på praktiske øvingar i programmering og programutvikling.

Innhald:

Mesteparten av undervisninga er praktisk opplagt der nye tema vert gått gjennom ved hjelp av programmeringsoppgåver. Studentane tileignar seg stoffet ved å lese oppgåveteksten og ved å jobbe gjennom oppgåvene.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • Veit korleis eit dataprogram fungerar, kva inndata og utdata tyder, og korleis samhandlinga mellom eit dataprogram og datamaskinminne og filsystem fungerar.
 • Er fortruleg med sentrale omgrep innan programmering som problemspesifikasjon, algoritme, program og kode.

Ferdigheiter

Studenten kan

 • Analysere enklare databehandling/berekningsproblem og skissere ei løysingsmetode
 • Skrive eit korrekt fungerande dataprogram som les inn data for så å utføre løysingsmetoden før svaret anten vert skriven ut eller visualisert for brukaren
 • Bruke og byggje opp grunnleggjande element i programmeringsspråket Python

Generell kompetanse

Studenten kan

 • handsame strukturerte datamengder ved hjelp av ei datamaskin

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit studieprogram ved det matematisk-naturvitskaplege fakultet.

Emnet er ikkje åpent for studenter på bachelorprogramma i datateknologi og datavitenskap, bioinformatikk, datatryggleik eller masterprogramma i informatikk. For studenter på bachelorprogrammet i informatikk-matematikk-økonomi kan INF109 ikkje inngå som ein del av informatikkspesialiseringa i graden.

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er delt opp i teoretisk undervisning og praktisk undervisning. I begge delar blir det gått gjennom nytt stoff, så studenten forventast å følgje begge former for undervisning.

Teoretisk undervisning føregår i en forelesingssal: 2 timar i veka.

Praktisk undervisning føregår i datalabar 8 timar i veka.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i to semester; det semesteret aktiviteten godkjennast samt det påfølgjande semesteret.

Vi gjer merksam på at studentane må rekne med å måtte bruke eigen datamaskin i undervisninga. Det vil vere ei avgrensa mengde datamaskiner tilgjengeleg for dei som ikkje har eigen maskin.

Vurderingsformer

3 timar skriftleg (digital) eksamen. Dei obligatoriske arbeidskrava tel 50% av sluttkarakteren.

Dersom det er færre enn 20 deltakarar kan det bli munnleg eksamen.

Både dei obligatoriske arbeidskrava og eksamen må vere bestått for å få godkjent eksamen i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt mailto:studieveileder@ii.uib.no studierettleiar

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev. studierettleiar på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg eksamen og oppgåver

  Trekkfrist
  14.05.2018
  Sensur kunngjøres
  13.06.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  • Eksamensdel: Skriftleg skuleeksamen

   Dato
   28.05.2018, 15:00
   Varigheit
   3 timer
   Sensur kunngjøres
   13.06.2018
   Eksamenssystem
   Inspera
   Digital eksamen
   Sted