Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Innføring i operativsystem

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeINF113
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk, unntak hausten 2022, der undervisningsspråket vil være engelsk.
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål:
Emnet gir ei innføring i operativsystem. Det sentrale fokuset er korleis eit operativsystem, på ei effektiv eller rettferdig måte, gir eit abstrakt grensesnitt til maskinvareressursane for program. Emnet består av teoretiske aspekter ved operativsystemer og praktisk erfaring i bruk av Linuxsystem, C-programmering og skallskript.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten skal:

 • kjenne grunnleggjande komponentar i eit operativsystem
 • forstå korleis eit operativsystem virtualiserer CPU og minne
 • diskutere ulike skedulerings- og sidevekslingsalgoritmer
 • lære grunnleggjande multiprogrammering i C og assemblerkoder
 • forklare korleis eit enkelt filsystem organiserer data på harddisken
 • forstå korleis filsystemet i Linux-baserte operativsystemer er bygd opp
 • bli kjent med korleis eit operativsystem beskyttar datasystemet

Ferdigheiter

Studenten er i stand til å:

 • manipulere Linux-terminalen
 • implementere enkle C-programmer
 • forstå enkle assemblerkodar
 • automatisere oppgåver ved hjelp av skallskript

Generell kompetanse

Studenten:

 • kan forklare korleis eit operativsystem virtualiserer CPU og minne
 • kan diskutere kva eit filsystem er og er i stand til å bruke det
 • har grunnleggjande kompetanse i bruk av Linuxsystem, C-programmering og skallskript

Krav til forkunnskapar

INF100

Tilrådde forkunnskapar

INF140

Studiepoengsreduksjon

DAT103 (HVL): 10 stp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Fire timer førelesning i veka.

Ein arbeidsgruppe i veka.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i to semester: det semesteret dei er godkjente og det påfølgande semesteret.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • Skriftleg eller Digital skriftleg eksamen (3 timar)
 • Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  14.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  31.01.2023
  Sensur kunngjøres
  06.03.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted