Hjem
Studentsider
Masteremne

Datamaskinteori

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeINF210
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk. Norsk om kun norskspråklege studentar deltek
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Gje studenten innsikt i formelle modellar som ligg til grunn for datamaskinar.

Innhald:

Det blir gitt eit oversyn over metodar for generering og gjenkjenning av formelle språk (grammatikkar, automatar, Turingmaskinar) og deira forhold til mekanisk utrekning.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan definisjonane av formelle språk, endelege automatar og Turingmaskinar,
 • kan dei viktigaste teorema og tilhøyrande bevis om forholda mellom desse,
 • kan rangere modellane med omsyn til uttrykkskraft, og
 • kjenner til problem som aldri vil kunne løysast med ein datamaskin.

Ferdigheiter

Studenten

 • beherskar formalismar for å definere formelle modellar for rekning,
 • kan gjennomføre bevis om slike modellar.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planleggje og løyse varierte arbeidsoppgåver innan temaet,
 • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillingar og løysingar både skriftleg, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer, og
 • kan utveksle synspunkte og erfaringar med fagfolk og andre om fagområdet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

MNF130

Studiepoengsreduksjon

I210: 10 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og gruppearbeid: inntil 6 timar per veke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen. Resultat på obligatoriske oppgåver kan inngå i sluttkarakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester emnet blir undervist og påfølgande semester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Emnet eigast av Institutt for informatikk.

Kontakt studieveileder@ii.uib.no

Eksamensinformasjon