Hjem
Studentsider
Masteremne

Innføring i programomsetjing

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor/master/ph.d.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Uregelmessig. Emnet går ikkje hausten 2019.

Mål og innhald

Emnet gir innføring i konstruksjon av ein programomsetjar (kompilator/ kildekodeomskrivar) med vekt på teknikkar for analyse og omsetjing av program. Emnet gir oversyn over verktøy som kan brukast til dette formålet. Sentralt står semesteroppgåva som gir praktisk øving i bruk av slike verktøy der det krevst analyse av strukturerte inndata, t.d. tolking av kommandoar i eit operativsystem, spørjing i ein database, mønster-attkjenning i tekst, og utvikling av omsetjar for programmeringsspråk for bestemte formål.

Læringsutbyte

Ved fullført emne INF225 skal studenten kunne

  • definere og bruke sentrale omgrep som språk, grammatikk, syntakstre, avhengnader, symboltabellar og typiske interne representasjonar
  • greie ut om vanlige analyseteknikkar for programkode og prinsippa for organisering av ein programoversettar
  • bruke moderne verktøy for kodeanalyse og manipulering
  • programmere verktøy for analyse og manipulering av programkode basert på ei enkel språkskildring

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Byggjer på INF121/INF122, MNF130

Studiepoengsreduksjon

I125: 10 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet https://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar og gruppearbeid: inntil 6 timar per veke.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester: Det semesteret dei er godkjente og det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen. Det er høve til å gje karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.
Ingen lovlege hjelpemiddel.

Hjelpemiddel til eksamen

None

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester emnet blir undervist og påfølgande semester.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon