Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Programvaresikkerhet

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeINF226
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Engelsk om engelskspråklege studentar deltek
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål:
Emnet gjev oversikt over sikkerheitsproblem som programvare blir eksponert for og gjev trening i programmeringsteknikkar for utvikling av sikre applikasjonar.

Innhald:
Hovudfokuset i emnet er programmeringsteknikkar for utvikling av trygge og sikre applikasjonar. Emnet er praktisk retta og arbeidskrevjande.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten

 • forstår sikringsproblema som er knytta til utvikling og bruk av programvare,
 • kjenner til utviklingsteknikkar for å unngå konkrete sikkerheitsproblem,
 • kan forklare dei vanlegaste sikkerheitsproblema i programvare og hvordan slike svakheiter kan omgåast,
 • kan identifisere vanlege sikkerheitstruslar, risikoar, og angrepsvektorar for programvaresystem, og
 • kjenner beste praksisar for å sikre programvaresystem.

Ferdigheiter
Studenten

 • kan nytte verkty for å oppdage sikkerheitsproblem i programvare,
 • meistrar , teoretisk og praktisk, programmeringsteknikkar for å lage sikre, trygge, pålitelege og robuste system, og
 • kan vurdere sikkerheita til ein applikasjon.

Generell kompetanse
Studenten

 • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillingar,
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekter for sikker programvare,
 • har utvikla kritisk tenking om sikring av programvare,
 • kan formidle sentralt fagstoff som teoriar, problemstillingar og løysingar for sikker programvare både skriftlig, munnleg og gjennom andre relevante uttrykksformer, og
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre fagfolk og bidra til utvikling av god praksis for sikker programvare.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INF101, INF102, INF112, INF115.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet https://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Gjennom heile semesteret:

 • To dobbelttimar førelesingar per veke.
 • Ei gruppeøving per veke.

Tid til sjølstudium, arbeide med oppgåver og prosjekt.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk prosjekt må gjenomførast for å få ta eksamen.

Godkjend obligatorisk aktivitet er gyldig i to semester: Det semesteret dei er godkjente og det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen. Eksamen kan føregå digitalt (på datamaskin). Du finn meir informasjon på: https://www.uib.no/digitaleksamen. Om formålstenleg kan munnleg eksamen nyttast.

Det er høve til å gje karakter på obligatoriske oppgåver og prosjektarbeid som kan inngå i sluttkarakteren.

Både dei obligatoriske arbeidskrava og eksamen må vere bestått for å få godkjent eksamen i emnet.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skoleeksamen

  Dato
  23.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  09.02.2023
  Sensur kunngjøres
  16.03.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted