Hjem
Studentsider
Masteremne

Innføring i logikk

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor/master/ph.d.

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet tar sikte på å gi studentane ei forståing av grunnleggjande omgrep og teknikkar frå formell-logikk som vert nytta innan ymse greinar av informatikk. Forståing av grunnleggjande omgrep frå logikk er nyttig for alle informatikkstudentar. Særleg gir Emnet det naudsynte grunnlaget for vidare studium innan teoretisk databehandling.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten kan:

 • Dei grunnleggjande konsepta frå matematisk logikk, sånn som:
 1. Formell resonnement
 2. Formell semantikk
 3. avgjerlegheit (en. decidability)
 • Forholdet mellom desse: sunnheit, komplettheit, kompaktheit.

Ferdigheiter
Studenten kan:

 • gje korrekte logiske argument
 • finne feil i ukorrekte argument

Generell kompetanse
Studenten kan:

 • diskutere logiske argument og deira gyldigheit med andre
 • kommunisere dei grunnleggjande konsepta frå logikk og deira relevans med hensyn til informatikk

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Litt erfaring med matematikk er ein fordel.

Studiepoengsreduksjon

I127: 10 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gjevast i form av førelesingar og gruppeøvingar.

Førelesing 4 timar pr. veke
Øvingar 2 timar pr. veke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen. Eksamen kan foregå digitalt (på datamaskin). Du finn meir informasjon på: www.uib.no/digitaleksamen. Det er høve til å gje karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  25.05.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  11.05.2023
  Sensur kunngjøres
  01.06.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted