Hjem
Studentsider
Masteremne

Parallell programmering

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor/Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Mål:

Emnet gir eit oversyn over arkitektur og inter-prosessor nettverk for parallelle datamaskinar. Grunnprinsipp for utvikling av effektive parallelle algoritmar blir gjennomgått, med døme frå enkle numeriske problem, sortering og grafproblem. Tilpassing av algoritmar til spesielle maskinarkitekturar blir diskutert.

Innhald:

Aktuell teori vert gjennomgått på forelesingar saman med døme på korleis ein utviklar parallelle dataprogram. Studentane får deretter sjølve løyse programmeringsoppgåver på parallelle datamaskinar. Ein stor del av undervisinga er praktisk retta.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • forstår den grunnleggjande oppbygginga og bruk av parallelle datamaskinar.
 • er fortrulig med innhaldet i og kan bruke dei vanlegaste omgrepa for korleis ein måler ytinga til parallelle algoritmar og tilhøyrande algoritmar.
 • kjenner til framgangsmåtar for å utvikle dataprogram for ulike typar parallelle datamaskinar.

Ferdigheiter

Studenten kan

 • optimalisere sekvensiell kode for raskast mogleg utføring.
 • analysere sekvensielle program og avgjere om dei er formålstenlege å parallellisere.
 • utvikle, analysere og implementere algoritmar for parallelle datamaskinar. Dette gjeld både maskinar med felles minne og med distribuert minne.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • utføre utviklingsarbeid og analyser relatert til bruk av parallelle datamaskinar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INF234 eller INF237

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er delt opp i teoretisk undervisning og praktisk undervisning. I begge deler blir det gått gjennom nytt stoff, så studenten forventast å følgje begge former for undervisning.

Teoretisk undervisning går føre seg i ein forelesingssal: 4 timar i veka.

Praktisk undervisning går føre seg 2 timar i veka der studentane nyttar sin eigen datamaskin.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i to semester; det semesteret aktiviteten godkjennast samt det påfølgjande semesteret. Det vil bli gjeve tilgang til parallelle datamaskinar, men studentane må også rekne med å måtte bruke eigen datamaskin i undervisninga.

Vurderingsformer

3 timar skriftleg (digital) eksamen. Dei obligatoriske arbeidskrava tel 50% mot sluttkarakteren. Både dei obligatoriske arbeidskrava og eksamen må vere bestått for å få godkjent eksamen i emnet. Informasjon om aktivitet som teller på karakteren og vekting av desse vil bli gjeve i byrjinga av semesteret.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt mailto:studieveileder@ii.uib.no">studierettleiar

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  26.05.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  12.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted