Hjem
Studentsider
Masteremne

Algoritmeutvikling

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeINF237
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk. Norsk om kun norskspråklege studentar deltek
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor/Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet fokuserar på evna til å omsette teoretiske kunnskapar om algoritmar, datastrukturar og kompleksitet til raskt å kunne gjennomføre heile prosessen frå å analysere eit problem, vurdere føreslåtte løysingar si køyretid og å implementere ei effektiv løysing.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

 • Studenten kjenner til algoritme-design-teknikkar, som grådige algoritmer, dynamisk programmering, og brute-force søk.

Evner

Studenten kan

 • Analysere køyretida til ein gitt algoritme i O-notasjon, og bruke dette til å estimere køyretida til eit dataprogram på ei gitt datamaskin på eit gitt datasett.
 • Velje riktig algoritme og datastruktur for eit gitt problem, og tilpasse algoritmar og datastrukturar til nye problem.
 • Implementere algoritmar som er basert på algoritme design-teknikkane som blir dekket.
 • Gjenkjenne når ein med fordel kan nytte seg av implementasjonar av algoritmar og datastrukturar frå standardbibliotek, samt nytte seg av desse.
 • Implementere effektive datastrukturar.

Generell kompetanse

 • Studenten kan omsetje eit algoritmisk problem til eit korrekt og effektivt dataprogram for dette problemet.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Emnet byggjer på INF102. INF234 er ein fordel.

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesing 2 timar i veka gjennom heile semesteret. Gruppetime 2 timar i veka.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Vurderinga i INF237 er beståtte oppgåver. Oppgåvene vert gitt i løpet av semesteret. I tillegg, er det krav om deltaking i programmeringskonkurransar bestemt av emneansvarleg.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Vurderingssemester

Vår. Etter avtale med emneansvarleg kan studentar som av ulike årsakar ikkje fullfører emnet i undervisningssemesteret fullføre emnet påfølgjande haustsemester. Nye oppgåver gitt haustsemesteret har ikkje gyldigheit utover haustsemesteret dei vert gitt i.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt mailto:studieveileder@ii.uib.no">studierettleiar

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon