Hjem

Utdanning

Masteremne

Grunnleggjande koder

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeINF240
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk. Emnet undervisast på engelsk dersom engelskspråklege studentar meldar seg til emnet.
 • Ressursar

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål:
INF240 gjev studentane ein introduksjon til kryptologi og kodeteori. Vanlege metodar for å bruke kryptografi til å sikre data mot uautorisert innsyn og manipulasjon vert gjevne. Studentane skal lære enkle metodar i kodeteori for sikring av feil i data som kan oppstå ved overføring og lagring.

Studentane skal etter kurset kunne forstå korleis ein brukar grunnleggjande metodar innan kryptologi og kodeteori.

Innhald:
Emnet tek opp ulike metodar for å konstruere kryptoalgoritmar og kryptografiske protokollar. Metodar for symmetrisk og asymmetrisk kryptografi inkludert RSA, AES, digitale signaturar, hashfunksjonar, autentisering av meldingar vert diskutert. Vidare gjev emnet ein elementær introduksjon til feilkorrigerande kodar. Litt bakgrunnsinformasjon om talteori og endelege kroppar vert presentert.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha oppnådd følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar
Studenten kan

 • forklare korleis dei mest vanlege kryptoalgoritmane fungerar
 • fortelje korleis kryptoprotokollar kan brukast til å sikre data mot uautorisert bruk
 • fortelje korleis teknikkar i kodeteori kan brukas til å rette feil i data

Ferdigheiter
Studenten skal kunne

 • vurdere kva for metodar innan kryptologi som er mest effektive for å sikra data
 • forklare korleis enkle feilkorreksjonsmetodar kan brukast for å beskytte data mot feil

Generell kompetanse

 • Studenten kan diskutere kva for metodar i kryptografi og kodeteori som vil vere effektive for å beskytte data.

Krav til forkunnskapar

Grunnleggjande kunnskapar i diskret matematikk

Tilrådde forkunnskapar

INF142, MNF130

Studiepoengsreduksjon

I145: 10 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet https://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gjevast i form av førelesningar og gruppeøvingar

Førelesningar: 4 timar pr. veke i 11 veker
Gruppeøvingar: 2 timar pr. veke i 10 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Innlevering av obligatorisk oppgåve. Godkjend obligatorisk oppgåve er gyldig i eitt påfølgande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • obligatorisk oppgåve utgjer 20% av karakteren.
 • Skriftleg eksamen (3 timar) utgjer 80% av karakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Mappeevaluering + skriftleg skuleeksamen

  Dato
  17.12.2018, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  03.12.2018
 • Vurderingsordning: Munnleg eksamen

  Trekkfrist
  01.11.2018