Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Algebraisk kodeteori

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor/Master/ph.d.

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Mål:

Feilkorrigerande koder gjer det mogleg å skapa nye applikasjoner på høgare protokollag, til dømes effektiv og trygg distribuert lagring i skyen, protokollar for kommunikasjon med låg forseinking, privat innhenting av informasjon og distribuerte berekningar, inkludert sikre versjonar av desse funksjonane. Målet med emnet er å byggje det algebraiske grunnlaget for utforming av kodar for desse applikasjonene, og å visa korleis applikasjonane kan implementerast.

Innhald:

Emnet tek opp vanlege algebraiske kodekonstruksjonar baserte som sykliske kodar, BCH-kodar og Reed-Solomon kodar. Vidare studerar ein kodar som brukast i protokollar på høgare lag i Internett og i lagringssystem, til dømes distribuerte system for lagring, enkeltsti- og fleirstikommunikasjon på transportlag, privat informasjonsinnhenting, effektiv og sikker distribuert berekning, nettverkkoding og indekskoding

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten skal ha kunnskap om

 • Informasjonsteoretiske grensar for oppnåeleg effektivitet for lagringssystem og kommunikasjonssystem
 • Effektive koder for, og teknikker for koding av, for slike system

Ferdigheter.

Studenten er i stand til å

 • Implementere protokoller for distribuert lagring i programvare
 • Implementere protokoller for effektiv og sikker distribuert berekning i programvare
 • Implementere transportlagprotokoller for kommunikasjon med redusert latens i programvare
 • Implementere protokoller for privat innhenting av informasjon i programvare
 • Optimalisere parametrar for kommunikasjons- og lagringssystem i henhald til eit mangfoldig sett av kriterar

Generell kompetanse.

Studenten

 • er kjent med nye idear og innovasjonsprosesser,
 • kan utveksle meiningar med andre med relevant bakgrunn og delta i diskusjonar om utvikling av god praksis.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INF240, MNF130, INF100, MAT121, STAT110 er sterkt tilrådd.

I tillegg er INF142, INF140, INF101, INF242 tilrådd.

Studiepoengsreduksjon

I243: 5 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet https://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar / 4 timar pr. veke

Førelesningar / 13 veker

Øvelser: 2 timer i uken

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjende obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Skriftleg eksamen eller Digital skriftleg eksamen (3 timar). Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren

Hjelpemiddel til eksamen

Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets regler

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  07.06.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  24.05.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted