Hjem
Studentsider
Masteremne

Lineær programmering

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeINF270
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk. Norsk om kun norskspråklege studentar deltek
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Emnet tek for seg løysingsmetodar for lineære optimeringsmodellar. Tema som vert dekka er mellom anna simplexmetoden og indrepunktsmetoden for lineær programmering, nettverksalgoritmar, dualitetsteori og sensitivitetsanalyse.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha oppnådd følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kandidaten

 • kan forklare korleis eit lineært optimeringsproblem kan løysast.
 • kan gjere greie for det matematiske grunnlaget for løysingsmetodane.
 • kan analysere løysinga til eit lineært optimeringsproblem.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INF100 og MAT121

Studiepoengsreduksjon

I172: 10 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar, 4 timar i veka
Gruppeøvingar, 2 timer i veka

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktivitetar er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennast samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen. Eksamen kan gå føre seg digitalt på datamaskin.

Det er høve til å gi karakter på obligatoriske oppgåver som kan inngå i sluttkarakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

The textbook used in this course can also be used during the exam.

Spring 2022:

 • A printed version of the book or printed extracts from the book are allowed.
 • 2 A4-pages (2 pages one-sided OR 1 page both-sided) with personal notes.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev. studieveileder@ii.uib.no på instituttet.

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skriftlig eksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skriftleg skuleeksamen

  Dato
  15.02.2023, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  01.02.2023
  Sensur kunngjøres
  20.02.2023
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted