Hjem
Studentsider
Masteremne

Ikkje-lineær optimering

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeINF272
  • Talet på semester1
  • Språk

    Engelsk

  • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Master/ph.d.

Undervisningssemester

Uregelmessig

Mål og innhald

Emnet gjev ei innføring i teorien som ligg til grunn for å lage effektive metodar til å løyse ikkje-lineære optimeringsproblem med og utan sidekrav. Dette inkluderer linjesøk, trustregion og metodar som ikkje nytter dei deriverte for optimeringsproblem utan sidekrav . For optimeringsproblem med sidekrav blir Karush-Kuhn-Tucker-teorien og dei grunnleggande løysingsmetodane studert. Den nære samanhengen med Maskinlæring og stokastisk nedstigning vert diskutert.

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta INF272 ha følgjande læringsutbyte.

¿kan forklare korleis eit kontinuerleg optimeringsproblem kan løysast.

¿kan gjere greie for den matematiske teorien som ligg til grunn for algoritmane for kontinuerlege optimeringsproblem.

¿kan analysere effektiviteten til løysingsmetodane,

¿kan forklare samanhengen med maskinlæring.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Byggjer på INF270, MAT112

Studiepoengsreduksjon

I274: 10 SP

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar/ 4 timar per veke

Dataøvingar, 2 timer per veke

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

 Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt mailto:studieveileder@ii.uib.no studierettleiar

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar

Tlf 55 58 42 00