Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvalde emne i energiinformatikk

  • Studiepoeng10
  • Undervisingssemester
  • EmnekodeINF289
  • Talet på semester
  • SpråkEngelsk, Norsk ved beov
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor og master (kan tilbys på PHD-nivå som heisemne)

Undervisningssemester

Uregelmessig, haust og/eller vår.

Mål og innhald

Emnet vil variere frå gong til gong. Aktuelle emne innanfor energiinformatikk blir tatt opp.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • Forklara og meistre hovedteknikkane innan temaet.
  • Utføra forskning innan temaet som del av ein master- eller ph.d.-grad.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Generell informatikk-kompetanse

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesningar.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Ekstraaktivitet for PHD-studenter (heisemne): PhD-studentar må gi ein forelesing om tema henta frå aktuelle artiklar med relevans for dei utvalde emna som blir forelest."

Vurderingsformer

Munnleg eksamen/aktiv deltaking i undervisninga, til dømes i form av eigne presentasjonar. Obligatoriske arbeidskrav kan inngå i vurderingsgrunnlaget for eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Lovlege hjelpemiddel vert kunngjort på Mitt UiB i starten på kvart semester.

.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen Bestått/ikke bestått

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vår-semesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvali-tetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar