Hjem
Studentsider
Masteremne

Informatikkprosjekt II

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeINF319
  • Talet på semester1
  • SpråkNorsk. Engelsk om engelskspråklege studentar deltek
  • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master/ph.d.

Fulltid/deltid

Fulltid

Undervisningssemester

Uregelmessig. Avhenger av tilgongen på prosjekt.

Mål og innhald

Mål:

Eit prosjektarbeid blir spesifisert og skal gjennomførast i samråd med ein rettleiar ved instituttet. Typiske prosjektoppgåver er innan programmering, men det kan óg bli gjeve prosjekt innan litteraturstudium, modellering, med meir. Merk at det er avgrensa tal på oppgåver. Aktuelle prosjekt vil bli gjort kjente for studentane på Mitt UiB. Førespurnader om ledige prosjekt kan óg rettast til studieveileder@ii.uib.no ved Institutt for informatikk.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha oppnådd følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar og ferdigheiter:

Kunnskapar

Studenten kan

  • utføre eit avansert prosjektarbeid i informatikk, t.d. eit programmeringsprosjekt,
  • vurdere og samanlikne ulike metodar og verkty for å løyse ei gitt oppgåve,
  • dokumentere eit prosjektarbeid skriftleg i form av ein teknisk rapport,
  • gje ein munnleg presentasjon av prosjektarbeidet studenten har deltatt på.

Ferdigheiter

Tileigna ferdigheiter vil avhenge av tema studenten har arbeidd med.

Krav til forkunnskapar

Minimum 60 studiepoeng i informatikk, opptak på masterprogrammet i informatikk, eller ph.d.-programmet.

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram ved Institutt for informatikk, det matematisk-naturvitenskaplige fakultet, samt at du oppfyller eventuelle opptakskrav. Emnet er også ope for ph.d.kandidatar ved Institutt for informatikk.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Ingen

Vurderingsformer

Den skriftlege rapporten og den munnlege presentasjonen blir gjeve ein samla karakter

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Bestått/Ikkje bestått

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder@ii.uib.no

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studieveileder@ii.uib.no

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon