Hjem
Studentsider
Masteremne

Programmeringsspråkelementer

  • Studiepoeng5
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeINF328
  • Talet på semester1
  • Språk Engelsk
  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig

Mål og innhald

 Emnet tar opp aktuelle tema relatert til design, implementasjon og bruk av programmeringsspråk, spesifikasjonsspråk og domenespesifikke språk. Innhaldet vil kunne variere frå gong til gong. Tema for våren 2022: "Extraction of certified programs from proofs of their specification".

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • Forklara og meistre hovudteknikkane innan temaet
  • Utføre sjølvstendige forskning innan temaet

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det er eit føremon med erfaring i frå eit eller fleire programmeringsspråk.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen / presentasjon / foredrag.
Det er høve til å gi karakter på obligatoriske arbeidskrav som kan inngå i sluttkarakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

Lovlege hjelpemidlar vil avhenge av eksamensform, og vil verte kungjert i starten av kvart semester.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert enten karakterskalaen A-F nytta, eller bestått/ikkje-bestått.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev. studierettleiar på instituttet.