Hjem
Studentsider
Masteremne

Multiway Dataflow Constraint Systems and UI Programming

Undervisningssemester

Uregelmessig

Mål og innhald

Emnet tar opp aktuelle tema relatert til design, implementasjon og bruk av programmeringsspråk, spesifikasjonsspråk og domenespesifikke språk. Innhaldet vil kunne variere frå gong til gong.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • Forklara og meistre hovudteknikkane innan temaet
  • Utføre sjølvstendige forskning innan temaet

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Det er eit føremon med erfaring i frå eit eller fleire programmeringsspråk.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjente obligatoriske oppgåver.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen / presentasjon / foredrag.
Det er høve til å gi karakter på obligatoriske arbeidskrav som kan inngå i sluttkarakteren.

Hjelpemiddel til eksamen

Lovlege hjelpemidlar vil avhenge av eksamensform, og vil verte kungjert i starten av kvart semester.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert enten karakterskalaen A-F nytta, eller bestått/ikkje-bestått.

Fagleg overlapp

Ingen

Kontakt

Kontaktinformasjon

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev. studierettleiar på instituttet.

Eksamensinformasjon