Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvalde emne i programutviklingsteknologi

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeINF329
  • Talet på semester1
  • Språk

    Engelsk

  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet vil variere frå gong til gong. Aktuelle emne innanfor programutviklingsteori blir tatt opp.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studenten kunne:

- Forklara og meistre hovedteknikkane innan temaet.

- Utføra forskning innan temaet som del av ein master- eller ph.d.-grad.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Byggjer på INF121/INF122

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det kan bli gitt oppgåver som inngår i totalvurderinga.

Obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester, det semesteret aktiviteten godkjennes samt det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Foredrag. Bestått/ikke-bestått.

Lovlege hjelpemiddel vert kunngjorte på Mitt UiB i starten på kvart semester.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det tilbys eksamen i undervisningssemesteret samt påfølgjande semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt ev. studierettleiar på instituttet.