Hjem
Studentsider
Masteremne

Videregåande emne/seminar i datatryggleik

  • Studiepoeng10
  • UndervisingssemesterVår, Haust
  • EmnekodeINF348
  • Talet på semester1
  • Språk

    Engelsk

  • Ressursar

Hovedinnhold

Undervisningssemester

Uregelmessig

Undervisningsstad

Bergen

Mål og innhald

Emnet rettar seg mot vidaregående studentar på master- og doktorgradsnivå. Innhaldet vil skifte frå gong til gong.

Læringsutbyte

Etter fullføring av emnet INF348 "Videregående emne/seminar i datatryggleik" skal studenten kunne:

- gjere greie for teorien for dei utvalde emna

- gjere sjølvstendig bruk av den gjennomgåtte teorien i eit master eller Ph.d.-prosjekt

- delta i forskingsarbeid innafor dei utvalde emna

- etterlyse, evaluere, og kritisk vurdere relevante forskingsartiklar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Kjem an på innhald

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til eit masterprogram/Ph.d-utdanninga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningsformen kan bli endret dersom det er få studenter som deltar.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen.

Karakterskala

Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det tilbys eksamen i undervisningssemesteret samt påfølgjande semester.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Kontakt

Forelesar og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB kontakt ev. studierettleiar på instituttet.