Hjem
Studentsider
Masteremne

Seminar i visualisering

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterHaust
 • EmnekodeINF358
 • Talet på semester1
 • SpråkEngelsk
 • Ressursar

Hovedinnhold

Studiepoeng, omfang

10 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master/ PhD

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

Mål:
Hovudmålet med emne INF358 er todelt. For det første blir studentane introdusert til ei rekke visualiseringsløysingar (verktøy) og utøver dei på utvalde datasett. For det andre blir studentane óg introdusert til grunnleggjande metodar for vitskapleg arbeid, alt frå å finne litteratur til å presentere eigen forsking. Etter ei vellukka gjennomføring av emne INF358 veit studentane om vanlige løysingar/verktøy i visualisering og korleis å bruke dei. Dei har óg lært og har erfaring med dei viktigaste metodane, og har fått erfaring med vitskapleg arbeid.

Innhald:
INF358 tar for seg ei rekke vanlege visualiseringssituasjonar, inkludert tabelldatavisualisering, tidsavhengig datavisualisering, nettverkvisualisering og vitskapleg datavisualisering. Med omsyn til prinsippa for vitskapleg arbeid tar INF358 for seg litteraturarbeid, vitskapleg arbeid basert på relatert litteratur, og skriving og presentasjon av eigen (vitskapleg) arbeid.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha oppnådd følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 Kunnskapar
Studenten

 • kjenner til verktøy og metodar for tabelldatavisualisering
 • kjenner til verktøy og metodar for å visualisere tidsavhengige data
 • kjenner til verktøy og metodar for å visualisere nettverkdata
 • kjenner til verktøy og metodar for å visualisere vitskaplege data
 • kjenner til korleis ein søker og finn relatert litteratur
 • kjenner til korleis ein diskuterer relatert arbeid
 • kjenner til korleis ein gjer eigne (vitskaplege) arbeid, basert på relatert arbeid
 • kjenner til korleis ein skriv (vitskapleg) om eige (forsking) arbeid
 • kjenner til korleis ein presenterer (vitskapleg) eige (forsking) arbeid

Ferdigheiter
Studenten

 • er i stand til å anvende ein passande visualiseringsløysing (verktøy) på tabelldata
 • er i stand til å anvende ein passande visualiseringsløysing (verktøy) på tidsavhengige data
 • er i stand til å anvende ein passande visualiseringsløysing (verktøy) på nettverksdata
 • er i stand til å anvende ein passande visualiseringsløysing (verktøy) på vitskaplege data
 • er i stand til å søke og finne vitskapleg litteratur som er relater til ein gitt problemstilling
 • er i stand til å utvikle ein eigen løysing basert på relatert forskingsarbeid
 • er i stand til å skrive ein vitskapleg publikasjon av eigen (forsking) arbeid
 • er i stand til vitskapleg presentere egne (forsking) arbeid

Generell kompetanse
Studenten

 • kan vurdere kor formålstenleg ei gitt visualiseringsløysing eller verktøy er for eit gitt (forskings) problem
 • respekterer dei vanlige metodane i vitskapleg arbeid, herunder etiske omsyn som å respektere relatert arbeid

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

VISUAL: 10 stp

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gjevast i form av førelesningar, gruppemøter, og praktiske oppgaver

 • Førelesningar (omtrent 12 dobbelt-einingar gjennom semesteret),
 • Gruppemøter (omtrent 8 dobbelt-einingar gjennom semesteret),
 • Oppgåver (omtrent 10 oppgåver med frist kvar andre uke).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studentane må klare minst 50% av oppgåvene.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

 • oppgåver (100% av evalueringa)

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar

Tlf 55 58 42 00