Hjem
Studentsider
Masteremne

Utvalde emne i kunstig intelligens

Undervisningssemester

Uregelmessig.

Mål og innhald

Emnet tar for seg aktuelle tema innan kunstig intelligens. Innhaldet vil variere kvar gong det blir undervist. Tema høsten 2020: Learning theory and neuro-symbolic AI

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • kjenner til dei sentrale metodane tilhøyrande feltet/temaet som blir tatt for seg

Ferdigheiter

Studenten

  • er i stand til å bruke dei sentrale metodane tilhøyrande feltet/temaet til å løyse konkrete problem

Krav til forkunnskapar

Ingen

Tilrådde forkunnskapar

INF264/INF283 eller tilsvarande.

Studiepoengsreduksjon

Ingen

Krav til studierett

For oppstart på emnet er det krav om at du har ein studierett knytt til eit masterprogram/ ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet eller ph.d.-utdanninga. http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet

Arbeids- og undervisningsformer

Varierer. Førelesningar, gruppeøvingar og prosjekt.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i et påfølgande semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

Munnleg eksamen. Obligatoriske arbeidskrav kan inngå i vurderingsgrunnlaget for eksamen.

Hjelpemiddel til eksamen

Ingen

Karakterskala

Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.

Vurderingssemester

Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.

Litteraturliste

Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Programansvarleg

Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.

Emneansvarleg

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studierettleiar

Administrativt ansvarleg

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet v/ Institutt for informatikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.

Kontakt

Kontaktinformasjon

Studierettleiar kan kontaktast her:

studierettleiar

Tlf 55 58 42 00

Eksamensinformasjon