Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Examen facultatum - Grunnkurs i informasjonsvitskap

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

INFO100 skal gi ei grunnleggjande innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og denne teknologien sin plass i samfunnet. Emnet skal også gi ei grunnleggjande innføring i informasjonsvitskaplege problemstillingar og gi døme på informasjonsvitskapleg forsking og forskingsmetode. I emnet inngår også arbeid med laboratorieoppgåver som gir dei første røynsler med praktisk arbeid med sentrale typar IKT-verkty.

Emnet kan kort seiast å dekkje følgjande tre område:

1. Grunnleggjande informasjons- og kommunikasjonsteknologi, blant anna datamaskinen og programvara si oppbygging og virkemåte, nettverk og databasar, informasjonssystem og brukargrensesnitt.

2. Samfunnsperspektiv på IKT, til dømes spørsmål om personvern, etikk, sårbarheit- , sikring og IKT-politikk.

3. Nokre døme på informasjonsvitskapleg forsking, informasjonsvitskaplege problemstillingar og informasjonsvitskapleg forskingsmetode.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • kan hovudtrekka i det teoretiske grunnlaget for informasjons- og
 • kommunikasjonsteknologi.
 • har ei grunnleggjande forståing av einskilde informasjonsvitskaplege
 • problemstillingar og forsking.

Ferdighet

Kandidaten

 • kan drøfte IKT, IKT-bruk og IKT si rolle i samfunnet på ein kritisk måte.
 • kan delta i visse praktiske IKT-prosjekt, til dømes med med vevutforming ("web
 • design").
 • kan bruke utvalte IKT-verktøy og -løysningar

Krav til forkunnskapar

Ingen

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, labøvingar og gruppeøvingar (normalt 2 timar av kvar i 11-14 veker). Det vert forventa at studentane sjølve organiserer kollokvium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar av laboppgåver (80%), som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret. Obligatorisk deltaking: Oppmøte på obligatoriske seminargrupper (minst 80%).

Vurderingsformer

3 timar karaktersett skriftleg prøve

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

INFO100 gir 5 studiepoeng i reduksjon når det blir tatt saman med DIKULT100. INFO100 overlappar også med dei gamle emna INFO001 og HUIN100.

Vurderingssemester

Haust/vår

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærer kvart år.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  21.02.2018, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  07.02.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted