Hjem
Studentsider
Laveregradsemne

Examen facultatum - Innføring i informasjonsvitskap

Undervisningssemester

Haust

Mål og innhald

INFO100 skal gi ei grunnleggjande innføring i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og denne teknologien sin plass i samfunnet. Emnet skal også gi ei grunnleggjande innføring i informasjonsvitskaplege problemstillingar, teoriar, og teknologiar. Det skal og gi aktuelle døme på informasjonsvitskapleg forsking og forskingsmetode. I emnet inngår også arbeid med laboratorieoppgåver som gir dei første røynsler med praktisk arbeid med sentrale typar IKT-verktøy.

Emnet kan kort seiast å dekkje følgjande tre område:

 1. Grunnleggjande informasjons- og kommunikasjonsteknologi, blant anna datamaskinen og programvara si oppbygging og virkemåte, nettverk og databasar, informasjonssystem og brukargrensesnitt.
 2. Samfunnsperspektiv på IKT, til dømes spørsmål om personvern, etikk, sårbarheit- , sikring og IKT-politikk.
 3. Aktuelle døme på informasjonsvitskapleg forsking, informasjonsvitskaplege problemstillingar og informasjonsvitskapleg forskingsmetode.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • kan hovudtrekka i det teoretiske og teknologiske grunnlaget for informasjons- og kommunikasjonsteknologi.
 • har ei grunnleggjande forståing av einskilde informasjonsvitskaplege problemstillingar og forsking.
 • har ei grunnleggjande forståing av rolla til IKT i samfunnet.

Ferdighet

Studenten

 • kan bruke utvalte IKT-teknologier og -verktøy
 • kan delta i visse praktiske IKT-prosjekt, til dømes med med vevutforming ("web design").
 • kan drøfte IKT, IKT-bruk og IKT si rolle i samfunnet på ein kritisk måte.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Studiepoengsreduksjon

INFO100 gir 5 studiepoeng i reduksjon når det blir tatt saman med DIKULT100. INFO100 overlappar også med dei gamle emna INFO001 og HUIN100.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og gruppeøvingar (normalt 2 timar forelesing og 2 timar gruppeøving i 11-14 veker). Det vert forventa at studentane sjølve organiserer kollokvium.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatoriske innleveringar av laboppgåver (80%), som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

Skuleeksamen, 3 timar

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Skoleeksamen høsten 2020 vil foregå enten hjemme eller på campus. Se emnet på MittUiB for mer informasjon.

 • Vurderingsordning: Skoleeksamen

  Dato
  04.12.2020, 15:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  20.11.2020
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen