Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Formelle metodar for informasjonsvitskap

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gje grunnleggjande kunnskapar om formelle omgrep og metodar nytta innanfor greiner av informasjonsvitskap. Det dannar grunnlag for studium i databasar, programmering og kunstig intelligens.

Fagleg innhald:

Elementær logikk og mengdelære, relasjonar og funksjonar. Grafar og tre.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har teoretisk kunnskap om grunnleggjande omgrep knytt til logikk, mengdelære,
 • relasjonar, funksjonar, grafar og tre.
 • kan gjere greie for til eit utval av andre relevante omgrep som byggjer på desse.
 • har kjennskap til matematiske/formelle uttrykksformer og resonnement.
 • har grunnleggjande forståing av formalisering som metode og områda der denne
 • vert nytta.

Ferdigheit

Kandidaten

 • kan gjengi og forklare omgrep og resultat.
 • kan forklare, evaluere og vurdere uttrykk og resonnement der desse vert nytta.
 • mestrer formelle uttrykksformer og metodar i eit spekter av samanhengar; frå
 • konkret bruk i programmerings- og spørjespråk til abstrakt bruk gjennom
 • formalisering av enklare fenomen.

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og gruppeøvingar (normalt 2 timar forelesing og 2 timar gruppeøving i ca. 10 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.

Obligatorisk deltaking: Oppmøte på obligatoriske seminargrupper (minst 80%). 

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen.

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

Emnet overlappar 5 studiepoeng med MNF130, 5 studiepoeng mot INFO131 og 5 studiepoeng mot IV131.

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærer kvart år.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen. Kandidatene finner sin egen romplassering på Studentweb 3 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  10.09.2019, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  02.09.2019
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted