Hjem

Utdanning

Laveregradsemne

Informasjon og kunnskap

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Kurset gjev eit oversyn over ulike tilnærmingar til informasjonsomgrepet, korleis informasjon og kunnskap vert modellert i ulike vitskaplege disiplinar, samt relaterte omgrep som data, kunnskap, språk, logikk og sannsyn. Målet er å gje studentane ei forståing av kva informasjon er. Dette skjer på eit breitt vitskapleg grunnlag og gjev ein kontekst for spesialisering i informasjonsvitskap.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har overordna kunnskap om ulike måtar å modellere og analysere informasjon.
 • har ei grunnleggjande forståing av relaterte modellar og omgrep frå fleire ulike
 • fagdisiplinar.

Ferdigheit

Kandidaten

 • kan greie ut om kva ein meiner med informasjon.
 • kan gjere greie for kva rolle informasjonsomgrepet spelar i ulike fagdisiplinar.
 • kan gje att dei vanlegaste måtane for å modellere informasjon.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Krav til studierett

Ope for studentar ved UiB

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesingar (16-20 timar), Øvingar (16-20 timar)

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret. Obligatorisk deltaking: Oppmøte på obligatoriske seminargrupper (minst 80%).

Vurderingsformer

3 timar skriftleg eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterar (A-F)

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Kurset blir evaluert kvart tredje år og av forelesar kvart år.

Institutt

Institutt for informasjons- og medievitskap

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no

Eksamensinformasjon

 • Klokkeslett for oppstart av skoleeksamen kan endre seg fra kl 09.00 til 15.00 eller vice versa inntil 14 dager før eksamen. Eksamenslokale publiseres 14 dager før eksamen.

 • Vurderingsordning: Skuleeksamen

  Dato
  24.09.2018, 09:00
  Varigheit
  3 timer
  Trekkfrist
  10.09.2018
  Eksamenssystem
  Inspera
  Digital eksamen
  Sted