Hjem
Utdanning
Laveregradsemne

Formelle metodar for informasjonsvitskap

 • Studiepoeng10
 • UndervisingssemesterVår
 • EmnekodeINFO104
 • Talet på semester1
 • SpråkNorsk
 • Ressursar

Undervisningssemester

Vår

Mål og innhald

Emnet skal gje grunnleggjande kunnskapar om formelle omgrep og metodar nytta innanfor greiner av informasjonsvitskap. Det dannar grunnlag for studium i databasar, programmering og kunstig intelligens.

Fagleg innhald:

Elementær logikk og mengdelære, relasjonar og funksjonar. Grafar og tre. Sannsyn og statistikk

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten

 • har teoretisk kunnskap om grunnleggjande omgrep knytt til logikk, mengdelære, relasjonar, funksjonar, grafar og tre, sannsyn og statistikk
 • kan gjere greie for til eit utval av andre relevante omgrep som byggjer på desse.
 • har kjennskap til matematiske/formelle uttrykksformer og resonnement.
 • har grunnleggjande forståing av formalisering som metode og områda der denne vert nytta.

Ferdigheit

Studenten

 • kan gjengi og forklare omgrep og resultat.
 • kan forklare, evaluere og vurdere uttrykk og resonnement der desse vert nytta.
 • mestrer formelle uttrykksformer og metodar i eit spekter av samanhengar; frå konkret bruk i programmering, datahandtering og modellering til abstrakt bruk gjennom formalisering av enklare fenomen.

Krav til studierett

Ope

Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar og gruppeøvingar (normalt 2 timar forelesing og 2 timar gruppeøving i ca. 14 veker).

Obligatorisk undervisningsaktivitet

 • Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.
 • Obligatorisk deltaking: Oppmøte på gruppeøvingar (minst 80%). 

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

Vurderingsformer

4 timar skriftleg eksamen

Karakterskala

Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).

Fagleg overlapp

Emnet overlappar 5 studiepoeng med MNF130, 5 studiepoeng mot INFO102, 5 studiepoeng mot INFO131 og 5 studiepoeng mot IV131.

Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

Emneevaluering

Emnet vert evaluert av studentar kvart 3. år, av faglærar kvart år.

Kontakt

Kontaktinformasjon

studieveileder@ifi.uib.no